เปรียบเทียบการเสียเลือด ระยะเวลาการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบเชื่อมข้อกระดูกสันหลังวิธี Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) กับวิธี Posterolateral Fusion (PLF) ในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ผู้แต่ง

  • ธเนศ พัฒนะวิริยะศิริกุล พ.บ., โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

กระดูกสันหลังเสื่อม, ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, การเสียเลือด, ระยะเวลาผ่าตัด, ภาวะแทรกซ้อน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบการเสียเลือด ระยะเวลาการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบเชื่อมข้อกระดูกสันหลังวิธี transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) กับวิธี  posterolateral fusion (PLF) ในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม

วิธีการศึกษา: เก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี TLIF หรือ PLF 1-3 ระดับ ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยศัลยแพทย์คนเดียว เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วย บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดโดยประมาณ ระยะเวลาผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา นำเสนอในรูปแบบของความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือด และระยะเวลาผ่าตัด ระหว่างกลุ่ม TLIF และ PLF โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  independent t test หรือ Mann-Whitney U test แสดงความสัมพันธ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขณะผ่าตัดระหว่างกลุ่ม TLIF และ PLF โดยใช้สถิติ chi-square หรือ Fisher’s exact test ค่า p-value น้อยกว่า .05 ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด 66 ราย เป็นกลุ่ม TLIF 30 ราย กลุ่ม PLF 36 ราย อายุเฉลี่ย 58.35 ปี เป็นผู้หญิง 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.7 ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของอายุ เพศ ดัชนีมวลกาย โรคร่วม และวินิจฉัย แต่มีความแตกต่างในจำนวนระดับการเชื่อมข้อ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการเสียเลือด ระยะเวลาการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัดระหว่างสองกลุ่ม

สรุป: การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อมโดยวิธี TLIF มีการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัดไม่แตกต่างกับกับวิธี PLF

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Lurie J, Tomkins-Lane C. Management of lumbar spinal stenosis. BMJ. 2016; 352: h6234. doi: 10.1136/bmj.h6234.
2. Deyo RA, Gray DT, Kreuter W, et al. United States trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions. Spine. 2005; 30: 1441-5; discussion 1446-7.
3. Ishimoto Y, Yoshimura N, Muraki S, et al.: Prevalence of symptomatic lumbar spinal stenosis and its association with physical performance in a population-based cohort in Japan: The Wakayama Spine Study. Osteoarthritis Cartilage 2012; 20(10): 1103-1108.22796511
4. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med. 2008; 358(8): 794-810.
5. Garfin SR, Eismont FJ, Bell GR, et al. Rothman-Simeone and Herkowitz’s The Spine. 2 vols. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc. 2018.
6. Fischgrund JS, Mackay M, Herkowitz HN, et al. 1997 Volvo Award winner in clinical studies. Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis: a prospective, randomized study comparing decompressive laminectomy and arthrodesis with and without spinal instrumentation. Spine (Phila Pa 1976). 1997; 22(24): 2807-12.
7. Kornblum MB, Fischgrund JS, Herkowitz HN, et al. Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis: a prospective long-term study comparing fusion and pseudarthrosis. Spine (Phila Pa 1976). 2004; 29(7): 726-33.
8. Jagannathan J, Sansur CA, Oskouian RJ Jr, et al. Radiographic restoration of lumbar alignment after transforaminal lumbar interbody fusion. Neurosurgery. 2009; 64(5): 955-63.
9. Isaacs RE, Sembrano JN, Tohmeh AG, et al. Two-Year Comparative Outcomes of MIS Lateral and MIS Transforaminal Interbody Fusion in the Treatment of Degenerative Spondylolisthesis: Part II: Radiographic Findings. Spine (Phila Pa 1976). 2016; 41 Suppl 8: S133-44.
10. Levin JM, Tanenbaum JE, Steinmetz MP, et al. Posterolateral fusion (PLF) versus transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) for spondylolisthesis: a systematic review and meta-analysis. Spine J. 2018; 18(6): 1088-98.
11. Høy K, Bünger C, Niederman B, et al. Transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) versus posterolateral instrumented fusion (PLF) in degenerative lumbar disorders: a randomized clinical trial with 2-year follow-up. Eur Spine J. 2013; 22(9): 2022-9.
12. วรัท ทรรศนะวิภาส. The textbook of spine by SST: ตำรากระดูกสันหลัง เล่ม1-2. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย; 2556.
13. Bible JE, Mirza M, Knaub MA. Blood-loss Management in Spine Surgery. J Am Acad Orthop Surg. 2018; 26(2): 35-44.
14. Ghasemi AA. Transforaminal lumbar interbody fusion versus instrumented posterolateral fusion in degenerative spondylolisthesis: an attempt to evaluate the superiority of one method over the other. Clin Neurol Neurosurg. 2016; 150: 1–5.
15. Bernard R. Fundamentals of biostatistics. 5th ed. Duxbery: Thomson learning, 308. 2000
16. Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V. n4Studies: Sample Size Calculation for an Epidemiological Study on a Smart Device. Siriraj Med J. 2016; 68(3): 160-70.
17. Liu J, Deng H, Long X, et al. A comparative study of perioperative complications between transforaminal versus posterior lumbar interbody fusion in degenerative lumbar spondylolisthesis. Eur Spine J. 2016; 25(5): 1575-80.
18. Pennington Z, Ehresman J, Molina CA, et al. A novel predictive model of intraoperative blood loss in patients undergoing elective lumbar surgery for degenerative pathologies. Spine J. 2020; 20(12): 1976-85.
19. Aoude A, Nooh A, Fortin M, et al. Incidence, Predictors, and Postoperative Complications of Blood Transfusion in Thoracic and Lumbar Fusion Surgery: An Analysis of 13,695 Patients from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program Database. Global Spine Journal. 2016; 6(8): 756-64.

เผยแพร่แล้ว

2021-03-24