การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผลการผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหักแบบบาดแผลเปิดในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์

ผู้แต่ง

  • วรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ พ.บ., โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กระดูกหักแบบเปิด, อัตราการติดเชื้อ, ภาวะแทรกซ้อน, ระยะเวลารอผ่าตัด

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลารอผ่าตัดและอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยกระดูกหักบาดแผลเปิด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศึกษาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด รายงานอุบัติการณ์และกลไกการบาดเจ็บเปรียบเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ

          วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังเชิงติดตามผู้ป่วย 210 ราย ที่เข้ารับการรักษาภาวะกระดูกหักแบบเปิดระหว่าง 21 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปทางประชากร ตำแหน่งบาดเจ็บ กลไกการบาดเจ็บ ระดับความรุนแรง ผลคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนผ่าตัด ระยะเวลารอผ่าตัด ระยะเวลาผ่าตัด ระยะเวลาได้รับยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

          ผลการศึกษา: อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 35.7+14.1 ปี ระยะเวลารอผ่าตัดเฉลี่ย 13.2+7.9 ชั่วโมง ระยะเวลาผ่าตัดเฉลี่ย 26.5+21.3 นาที การติดเชื้อหลังผ่าตัดพบ 16 ราย (ร้อยละ 7.6) อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในพ.ศ. 2562 และ 2563 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (n=11, ร้อยละ 5.5 และ n=15, ร้อยละ 6.5; p=0.693) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 34 ราย (ร้อยละ 16.2) ประกอบด้วย การติดเชื้อ 16 ราย (ร้อยละ 7.6) การผ่าตัดซ้ำ 8 ราย (ร้อยละ 3.8) การตัดอวัยวะส่วนปลาย 4 ราย (ร้อยละ 1.9) การผ่าตัดปลูกถายเนื้อเยื่อ 5 ราย (ร้อยละ 2.4) การกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คือ ความรุนแรงระดับสามของ Gustilo และ Anderson (OR 3.53; 95%CI, 1.23–10.12 และ OR 6.46; 95%CI, 2.88–14.49) ในขณะที่ระยะเวลารอผ่าตัดมากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (OR 1.70; 95%CI, 0.56–5.17 และ OR 1.90; 95%CI, 0.84–4.31)

          สรุป: การผ่าตัดที่ล่าช้าในผู้ป่วยกระดูกหักแบบเปิดไม่ได้ ก่อให้เกิดอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คือ ความรุนแรงระดับสามของ Gustilo และ Anderson

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Bednar DA, Parikh J. Effect of time delay from injury to primary management on the incidence of deep infection after open fractures of the lower extremities caused by blunt trauma in adults. J Orthop Trauma. 1993; 7(6): 532–5. doi: 10.1097/00005131-199312000-00008.
2.Kindsfater K, Jonassen EA. Osteomyelitis in grade II and III open tibia fractures with late debridement. J Orthop Trauma. 1995; 9(2): 121–7. doi: 10.1097/00005131-199504000-00006.
3.Harley BJ, Beaupre LA, Jones CA, et al. The effect of time to definitive treatment on the rate of nonunion and infection in open fractures. J Orthop Trauma. 2002; 16(7): 484–90. doi: 10.1097/00005131-200208000-00006.
4. Schenker ML, Yannascoli S, Baldwin KD, et al. Does timing to operative debridement affect infectious complications in open long-bone fractures? A systematic review. J Bone Joint Surg Am. 2012; 94(12): 1057–64. doi: 10.2106/JBJS.K.00582.
5.Fernandes Mde C, Peres LR, de Queiroz AC Jr, et al. Open fractures and the incidence of infection in the surgical debridement 6 hours after trauma. Acta Ortop Bras. 2015; 23(1): 38–42. doi: 10.1590/1413-78522015230100932
6. Kamat AS. Infection rates in open fractures of the tibia: is the 6-hour rule fact or fiction? Adv Orthop. 2011; 2011: 943495. doi: 10.4061/2011/943495
7. McLaren AC, Lundy DW. AAOS Systematic Literature Review: Summary on the Management of Surgical Site Infections. J Am Acad Orthop Surg. 2019; 27(16): e717–e20. doi: 10.5435/JAAOS-D-18-00653.
8. Berner JE, Chan JK, Gardiner MD, et al. Standards for treatment of open lower limb fractures maintained in spite of the COVID-19 pandemic: Results from an international, multi-centric, retrospective cohort study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020: S1748-6815(20)30728-2. doi: 10.1016/j.bjps.2020.12.052.
9.Wallace CN, Kontoghiorghe C, Kayani B, et al. The impact of COVID-19 on trauma and orthopaedic surgery in the United Kingdom. Bone Jt Open. 2020; 1(7): 420–3. doi: 10.1302/2633-1462.17.BJO-2020-0102
10.Gupta R, Singhal A, Kapoor A, et al. Effect of COVID-19 on surgical management of open fractures and infection rates: A tertiary care experience in Indian set-up. J Clin Orthop Trauma. 2021; 12(1): 16–21. doi: 10.1016/j.jcot.2020.10.050
11.Kumar Jain V, Lal H, Kumar Patralekh M, et al. Fracture management during COVID-19 pandemic: A systematic review. J Clin Orthop Trauma. 2020; 11(Suppl 4): S431–S41. doi: 10.1016/j.jcot.2020.06.035
12. Giorgi PD, Gallazzi E, Capitani P, et al. How we managed elective, urgent, and emergency orthopedic surgery during the COVID-19 pandemic: The Milan metropolitan area experience. Bone Jt Open. 2020; 1(5): 93-7.
13. Jerome JTJ, Mercier F, Mudgal CS, et al. Perspectives and Consensus among International Orthopaedic Surgeons during Initial and Mid-lockdown Phases of Coronavirus Disease. J Hand Microsurg. 2020; 12(3): 135–62. doi: 10.1055/s-0040-1713964.
14. Campbell E, Zahoor U, Payne A, et al. The COVID-19 Pandemic: The effect on open lower limb fractures in a London major trauma centre - a plastic surgery perspective. Injury. 2021; 52(3): 402–6. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.047.
15. Ketonis C, Dwyer J, Ilyas AM. Timing of Debridement and Infection Rates in Open Fractures of the Hand: A Systematic Review. Hand (N Y). 2017; 12(2): 119–26. doi:10.1177/1558944716643294.
16. Khatod M, Botte MJ, Hoyt DB, Meyer RS, Smith JM, Akeson WH. Outcomes in open tibia fractures: relationship between delay in treatment and infection. J Trauma. 2003; 55(5): 949–54. doi: 10.1097/01.TA.0000092685.80435.63.
17. Tornetta P III, Della Rocca GJ, Morshed S, et al. Risk Factors Associated With Infection in Open Fractures of the Upper and Lower Extremities. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. 2020; 4(12): e20.00188. doi: 10.5435/JAAOSGlobal-D-20-00188.
18. Chang Y, Bhandari M, Zhu KL, et al. Antibiotic Prophylaxis in the Management of Open Fractures: A Systematic Survey of Current Practice and Recommendations. JBJS Rev. 2019; 7(2): e1. doi: 10.2106/JBJS.RVW.17.00197.
19. สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. รายงานประจำปี 2562 กองทุนเงินทดแทน. กรุงเทพฯ: 2563: 1–147

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27