ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ลิขิต กำธรวิจิตรกุล กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ปริญญา ชำนาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นโรคที่เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจเป็นหลักส่งผลต่อการบีบตัว ของหัวใจที่ลดลงหัวใจเต้นผิดจังหวะและเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เสียชีวิตทั่วโลกปัจจุบันนี้มีการรักษาต่างๆ อาทิเช่น การสวนหลอดเลือดหัวใจรวมถึงยาหลายชนิดที่ช่วยลดอัตราการเกิดอุดตันของเส้นเลือดอย่างไรก็ตามยัง คงมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันซ้ำภายหลังได้รับการรักษาครั้งแรกแม้ว่าจะสามารถแก้ไขความเสี่ยง ต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็ตามดังนั้นวิจัยฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด เส้นเลือดหัวใจอุดตันซ้ำในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อใช้ในป้องกันการเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันซ้ำและ พัฒนาการรักษาในอนาคต
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดภาวะหัวใจตายซ้ำจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน (Primary Outcome) และ อัตราการเกิดภาวะหัวใจตายซ้ำ (Secondary) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555–31 ธันวาคม พ.ศ.2560
วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้เป็นงานศึกษาตามรุ่นย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study) ทำการเก็บข้อมูลจาก เวชระเบียนย้อนหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในปี พ.ศ.2555 และข้อมูลการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจจากห้อง ปฏิบัติการคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัย STEMI และ NSTE-ACS นำฐานข้อมูลที่ได้มา สุ่มต่อด้วยโปรแกรม SPSS เลือกเก็บข้อมูลโรคประจำตัวความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและประวัติการรักษา รวมถึงยาที่ได้รับติดตามผู้ป่วยทุกรายที่ทำการเก็บข้อมูลจนครบ 5 ปีสิ้นสุดงานวิจัยวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เปรียบเทียบหาความแตกต่างของกลุ่มที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำจากภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันและไม่เกิดโดยใช้ เครื่องมือทางสถิติ x2 และ T-test ในการหาความแตกต่างของกลุ่มประชากร Univariable และ Multivariable cox regression analysis ในการหาความสัมพันธ์ของการเกิด RE-MI ค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะ สำคัญ p-value น้อยกว่า 0.05
ผลการศึกษา: จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด 672 รายพบจำนวน RE-MI 168 ราย (ร้อยละ 25) ค่าเฉลี่ยระยะเวลา ที่เกิด RE-MI 116 สัปดาห์อายุเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทั้งหมด 63 ปีอายุเฉลี่ยของกลุ่ม RE-MI เทียบกับกลุ่ม no RE-MI 63.19±9.7 ปีต่อ 63.51±11.15 ปีปัจจัยที่พบมากในกลุ่ม RE-MI ได้แก่การสูบบุหรี่ (ร้อยละ63.1 ต่อร้อยละ50.8; p=0.006) ดื่มสุรา (ร้อยละ58.3 ต่อร้อยละ46.8; p=0.01) ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ59.5 ต่อร้อยละ49.6; p=0.026) ตำแหน่งของเส้นเลือดที่อุดตัน left circumflex coronary artery

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15