ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • วิเชียร เชาว์ศรีกุล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          Multilocular cystic renal cell carcinoma เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของกลุ่ม Renal cell carcinoma ที่มี อุบัติการณ์พบได้น้อย (พบได้ประมาณ 0.8-4.5% ของ Renal cell carcinoma ทั้งหมด) จัดเป็นเนื้องอกที่มีพยากรณ์โรคดีมาก ไม่พบว่ามีการแพร่กระจาย (Metastasis) หรือเกิดซ้ำใหม่ (Recurrence) ดังนั้นผู้นิพนธ์จึงได้ รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยและทบทวนเอกสาร (Review literatures) เขียนเป็นรายงานผู้ป่วยเพื่อจะให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยได้ตระหนักถึงการวินิจฉัยเนื้องอกชนิดนี้ให้ได้ก่อนทำการผ่าตัดซึ่งจะสามารถเก็บไต ของผู้ป่วยบางส่วนไว้ได้ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไตข้างที่เป็นเนื้องอกออกทั้งหมด (Nephrectomy)

คำสำคัญ : มะเร็งไต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15