ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง

ผู้แต่ง

  • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์ กุมารแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • ชารียา ธานี กุมารแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • ประภาพร ศรีชัยบาล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • วันเพ็ญ เกณฑ์สาคู พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ไข้เลือดออก, ไข้เด็งกี, ผู้ป่วยเด็ก

บทคัดย่อ

          โรคไข้เลือดออกมีความสำาคัญมากในผู้ป่วยเด็กมีความรุนแรงที่หลากหลาย แต่หากเมื่อมีความรุนแรงมากผู้ป่วยอาจถึงแก่กรรมได้จากภาวะช็อคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะเลือดออกมากผิดปกติ ภาวะตับวาย ภาวะสมองผิดปกติ ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำา การ เอาใจใส่ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และความร่วมมือของทีมงานทุกระดับที่สอดคล้องไปด้วยกัน ซึ่งจะทำาให้การรักษาผู้ป่วยประสบความสำาเร็จและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-01