บทบาทของการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

Main Article Content

ขนิษฐา อยู่เพ็ชร์
ปรียาภรณ์ แสงทวี
เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

Abstract

Chemotherapy, either monotherapy or concurrent therapy, has long been one of the most beneficial treatment for cancer patients. Despite the high cure rate, chemotherapy can result in life-threatening complications such as neutropenia or absolute neutrophil count less than 500-1,000/mm3. Neutropenia not only increases risk of serious infection but also interrupts chemotherapy schedule such as delayed cycle of treatment and reduced dose of chemotherapy. Inadequate chemotherapy will increase length of hospital stay, medical expense and finally mortality rate. Nurses should have knowledge and understanding about risk assessment of neutropenia. This article aims to present causes of neutropenia, signs and symptoms of infection and practical points in nursing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อยู่เพ็ชร์ ข, แสงทวี ป, อัจฉริยะประสิทธิ์ เ. บทบาทของการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Jul. 1 [cited 2023 Dec. 6];13(3):190-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/243007
Section
Review Article

References

1. ทรงเดช ประเสริฐศรี, มนพร ชาติชำนิ. การศึกษาภาวะ Neutropenia ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด/หรือรังสีรักษา ศูนย์มหาวชิราลงกรณ. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2556;7:3.
2. Alberta Health Services. Canada: Management of Febrile Neutropenia in Adult Cancer; c2012-13 [Internet]. [updated 2014 Aug 23; cited 2018 Sep 21]. Available from:
http://albertahealthsevices.ca
3. รติ บุญเรือง, ชุษณา สวนกระต่าย. แนวทางวินิจฉัยและรักษาภาวะ febrile neutropenia. จุฬาอายุรศาสตร์ 2552;1:1-11.
4. ปณิสินี ลวสุต. บทความฟื้นวิชา Chronic Neutropenia. วารสารโลหิตและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2552;3:211-6.
5. กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา. ภาวะนิวโทรพีเนียและการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก. Ramathibodi Nursing Journal 2010;16:14-24.
6. นภชาญ เอื้อประเสริฐ, บรรณาธิการ. Chulalongkorn Hematology Handbook. เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.
7. Freifed AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, et al. Clinical practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patient with Cancer. Clin Infect Dis 2010;56-85.
8. Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, Lago LD, Donnelly JP, Kearney N, et al. 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorder and solid tumours. Eur J Cancer 2011;8-32.
9. อาจรบ คูหาภินันทน์. แนวทางการวินิจฉัยภาวะเม็ดเลือดต่ำ. ใน: นงลักษณ์ คณิตทรัพย์, บรรณาธิการ. Basic Hematology In General Practice. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เนคสเตป ดีไซน์; 2554. หน้า 13-6.
10. Lyman GH. Management of chemotherapy-induced neutropenia with colony-stimulating factors. Eur Oncol 2008;13-7.
11. ดรุณี บุญหนู. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2555.
12. วรรณิตา สอนกองแดง, ศรีพรรณ กันธวัง, ศรีมนา นิยมค้า. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด. พยาบาลสาร 2558;42:97.
13. Ronald GS. Principles of Neutropenia (Granulocyte) Transfusions. In: Hoffman R, editors. Hematology Basic Principles and Practice. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc; 2013. p.1678-81.
14. ชนิดาภา ทวีนุช. การประเมินการใช้ยาฟิลแกรสทิมและลีโนแกรสทิมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2347.
15. พิจิตรา เล็กดำรงกุล. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารสภาการพยาบาล 2552;1:5-12.
16. กาญจนา จันทร์สูง. บทความฟื้นวิชา Management of Febrile Neutropenia. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2548;3:185-9.
17. ปัทมา เพชรไพรินทร์. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ที่ได้รับยาเคมีบำบัด. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2561;15:183-5.
18. ทักษิณ จันทร์สิงห์. การใช้โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ในภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2562;14:136-45.
19. Bennett CL, Djulbegovic B, Norris LB, Armitage JO. Colony-stimuting factors for febrile neutropenia during cancer therapy. N Engl J Med 2013;368:1131-9.