Published: 10-07-2020

บทบาทของการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

ขนิษฐา อยู่เพ็ชร์, ปรียาภรณ์ แสงทวี, เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

190-195

แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองในเฉพาะที่

วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี, เจนจิต ฉายะจินดา, รสพร กิตติเยาวมาลย์

196-204

การฝึกกลืนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบากในระยะคอหอย

เสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต, ไพรินทร์ เลาหสินณรงค์, อำนาจ ดวงตระกูล

205-209

สาเหตุและการป้องกันภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์

วิทยา ถิฐาพันธ์, สายฝน ชวาลไพบูลย์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล

210-215

การพยาบาลผู้ป่วยโรคอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน

จีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล, เจนจิต ฉายะจินดา, วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย

216-221

การพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในหอผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลศิริราช

เสาวภา ทองงาม, สุพิศตรา ภูมูล, รณิษฐา รัตนะรัต

221-231