Published: 16-10-2018

ผลการใช้โปรแกรมการเตรียม ความพร้อมผู้ป่วยก่อนตัดชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมากทางทวารหนัก ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

สมพร กิจนุกูล, ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, พลอยรัตน์ อุทัยพัฒนะศักดิ์, สิทธิพร ศรีนวลนัด, ศิรส จิตประไพ

81-87

การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคข้อเข่า เสื่อมทางแพทย์แผนตะวันตกกับโรค ลมจับโปงแห้งเข่าทางแพทย์แผนไทย

ศุภกิจ สุวรรณไตรย์, ธเนศพล พันธ์เพ็ง, นันทิพัฒน์ คำแก้ว, ปิยาอร สีรูปหมอก, พัชรพล อุดมเกียรติ, อารีศักดิ์ โชติวิจิตร, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์

88-95

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก

พัชรี ตั้งสุขเกษมสันติ์, จงรักษ์ บริสุทธ์, สมจิตร ไวศยะ, ประภา นิตยะ, กัลยาณ์ เอี่ยมลำน้ำ, กวีวรรณ ลิ้มประยูร

103-109

Array

สุดารัตน์ ตานพิพัฒน์, ดวงพรรณ รัตนสุวรรณ; ประภัสสร อรุณธารี

110-117