ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ หมื่นเพชร งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • พิมพ์ชนก ไชยวัน งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สังคม, เด็กออทิสติก, ผู้ดูแล, โปรแกรมไทย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมไทย (Thai Home-based Autism Intervention Model: THAI Model) ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบวัดกลุ่มเดียว ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวเด็กออทิสติกจำนวน                12 ครอบครัว ประกอบด้วยเด็กออทิสติก 12 คน และผู้ดูแล 12 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สำหรับโปรแกรมไทยประกอบด้วย 1) กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ 2) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและฝึกสอนผู้ดูแลที่คลินิกโดยนักกิจกรรมบำบัด 3) การส่งเสริมพัฒนาการที่บ้านโดยผู้ดูแล และ 4) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบประเมินพัฒนาการอารมณ์สังคม 2) แบบประเมินทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และ 3) แบบวัดความเครียดผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Wilcoxon signed rank test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม 6 เดือน เด็กมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของพัฒนาการด้านอารมณ์สังคม (Z = -1.29, p = .197) และผู้ดูแลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก (Z = -1.783, p = .075) ส่วนคะแนนความเครียดของผู้ดูแลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = -2.71, p = .007) โดยสรุป โปรแกรมไทยทำให้ครอบครัวมีทักษะในการดูแลเด็กออทิสติกมากขึ้น ความเครียดในครอบครัวลดลง และสามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ โดยการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุม และระยะติดตามผล

References

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) (5th ed). American Psychiatric Pub.

Apaiyanukorn, S., Kohprasert, K., & Kohprasert, M., (2013). The Development of a Model on Early Intervention Service for Children with Autism in Regional Hospital. The Journal of Psychiatric and Mental Health, 27(2), 99–111. (in Thai)

Autistic Thai Foundation. (2010). The Situation of Autistic persons in Thailand 2010. Retrieved 8 Jun 2022, from http://oknation.nationtv.tv/blog/autisticthai/2010/06/04/entry-2.

(in Thai)

Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Data and Statistics on Autism Spectrum Disorder. Retrieved 9 Jun 2022, from https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

Greenspan, S., Degangi, G., & Wieder, S. (2009). Engaging autism: Covering all types of ASD, including Asperger syndrome, from the earliest signs in infancy through the school years and on the adulthood. Da Capo Press.

Health Data Center. (2019). Percentage of autistic person access to service. Retrieved 10 May 2022, from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php. (in Thai)

Hirsch, K. H., & Paquin, J. D. (2019). “The Stress of the Situation has Changed us Both”: A Grounded Theory Analysis of the Romantic Relationship of Parents Raising Children with Autism. Journal of Child and Family Studies, 28(10), 2673–2689.

Klongdee, K., Nintachan, P., & Sangon, S. (2016). Factors related to parenting stress in caregiver of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 30(1), 52–68. (in Thai)

Kosasena, U., & Yunibhand, J. (2013). Effects of play therapy with family involvement on social, intellectual, and language development of Autistic children. The Journal of Psychiatric and Mental Health, 27(3), 125–137. (in Thai)

Kunlaka, S. (2017). Caring for Children with Autism Spectrum: A Case Study. Journal of Ramathibodi Nursing, 24(3), 227–238. (in Thai)

Muenphet, S., Hongchayangkool, K., Rodklai, A., Sornsrivichai, V., & Balthip, K. (2021). The Participatory Care for People with autism using the Innovative Care for Chronic Condition framework, Hatyai, Songkhla. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Person with Disabilities, 17(2), 34–48. (in Thai)

Munir, K. M., Lavelle, T. A., Helm, D. T., Thompson, D., Prestt, J., & Azeem, M. W. (2016). Autism: A global framework for action. Retrieved 6 Jun 2022, from https://www.wish.org.qa/reports/autism-a-global-framework-for-action/

National Institute for Child and Family Development. (2021). THAI Model. Retrieved 10 Jun 2022, from https://www.mahidolclinic.com/thai-model.html. (in Thai)

Nitithaveeratsakul, P., & Bhulapatna, P. (2020). A study on using sensory integration therapy program to improve sensory skills of preschoolers with Autism Spectrum Disorder (ASD): A case study of UDONSENSORY SCHOOL UDON THANI Province. Journal of research and develop in special education, 9(2), 1–15. (in Thai)

Occupational Therapy Department, Hat yai Hospital. Occupational therapy statistics report. Songkhla Province, Thailand; 2019. (in Thai)

Piyasil, V. (2015). Children with disabilities. Pentagon advertising. (in Thai)

Punphong, S., Yunibhand, J., & Suktrakul, S. (2019). The effect of enhancing family caregiving ability program on autistic symptoms among autistic preschoolers. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 31(3), 74–86. (in Thai)

Reis, H., Pereira, S., & Almeida, L. (2018). Intervention effects on communication skills and sensory regulation on children with ASD. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 11(3), 1–14.

Singsathorn, D., Suksong, W., & Permsirivanich, W. (2016). Effects of Development Promotion based on DIR/Floortime Techniques in Autistic Children, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 104–122. (in Thai)

Siriumpunkul, P. (2019). Effectiveness of parental competencies and developmental stimulation program by playing on the knowledge, parental child-care, and adaptive behavior of Children with Autism. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(1), 311–320. (in Thai)

Sri-Amnuay, R. (2018). The lived experiences of parents who raise children with autism spectrum disorder: Implications for providing family-based early intervention. Journal of research and development in special education, 7(1), 82–103. (in Thai)

Suppasri, J., Nukaew, O., & Suttharangsee, W. (2017). The Effect of a family psychoeducation program for Children with Autism on the burden of caregivers: A Preliminary Study. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Healtht, 4(special), 196–213. (in Thai)

White, S., Mcmorris, C., Weiss, J., & Lunsky, Y. (2012). The experience of crisis in families of Individuals with Autism Spectrum Disorder across the lifespan. Journal of Child and Family Studies - J CHILD FAM STUD, 21(3), 457–465.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30