การเปรียบเทียบการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุขณะมีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้สูงอายุและวัยรุ่น

Main Article Content

Nuttakarn Runnarong
Jarugool Tretriluxana
Kwanrudee Chookhaw
Thanatcha Chotpinit
Rujapa Khongphun

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: การเอื้อมและจับวัตถุเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานประสานสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามการวิจัยก่อนหน้าพบว่าการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุในผู้สูงอายุยังมีความขัดแย้งกัน


วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนไหว และการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุขณะที่มีสิ่งกีดขวางระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ


วิธีการวิจัย: ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นอาสาสมัครที่ถนัดมือขวา จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มวัยรุ่น (19-22 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุ (61-69 ปี) กลุ่มละ 10 คน ทำการทดลองโดยการเอื้อมมือและจับวัตถุที่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น 30 เซนติเมตร โดยเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และไม่ชนสิ่งกีดขวาง ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางไคเนมาติกส์ถูกบันทึกด้วยเครื่อง Electromagnetic motion analysis (MotionMonitor) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสหสัมพันธ์ไขว้ (Cross correlation analysis) เพื่อวิเคราะห์การประสานสัมพันธ์


ผลการวิจัย: ลักษณะการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบการเอื้อมที่เกี่ยวข้องทางด้านเวลา (ค่าเวลาที่เกิดความเร็วสูงสุดขณะเอื้อม, 291.67 ±92.51 มิลลิวินาที) และความเร็วในการเอื้อมของกลุ่มผู้สูงอายุช้าลง (ค่าความเร็วสูงสุด, 93.42 ±28.96 เซนติเมตร/วินาที)  เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น (ค่าเวลาที่เกิดความเร็วสูงสุดขณะเอื้อม, 194.20 ±55.83 มิลลิวินาที และค่าความเร็วสูงสุด, 128.80 ±26.87 เซนติเมตร/วินาที; p<0.05) ลักษณะการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบการจับที่เกี่ยวข้องทางด้านเวลา (ค่าเวลาที่เกิดการเปิดมือสูงสุด, 516.40 ±154.73 มิลลิวินาที) และการวางแผนการเปิดปิดนิ้วมือในกลุ่มผู้สูงอายุช้าลง (ค่าร้อยละของเวลาที่เกิดการเปิดมือสูงสุด, 73.11 ±5.29%)  เมื่อเทียบกับวัยรุ่น (ค่าเวลาที่เกิดการเปิดมือสูงสุด, 330.47 ±80.06 มิลลิวินาที; p<0.01 และ ค่าร้อยละของเวลาที่เกิดการเปิดมือสูงสุด, 67.59 ±6.16%; p<0.05) และกลุ่มผู้สูงอายุมีการทำงานประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมมือจับวัตถุทางด้านเวลาลดลง โดยพบว่าช่วงเวลาที่ทำให้เกิดค่าการประสานสัมพันธ์ของการเอื้อมและจับวัตถุนานขึ้น (Tmax, 215.40 ±86.24 มิลลิวินาที) เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น (Tmax, 98.20 ±36.37 มิลลิวินาที; p<0.01) 


สรุปผล: กลุ่มผู้สูงอายุมีความเสื่อมลงของการประสานสัมพันธ์ทางด้านเวลา รวมทั้งลักษณะการเคลื่อนไหวทางด้านเวลาของทั้งการเอื้อมและการจับวัตถุเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Van Vliet P, Pelton T, Hollands K, Carey L, Wing A. Neuroscience findings on coordination of reaching to grasp an object: implications for research. Neurorehabil Neural Repair 2013; 27(7): 622-35.

2. Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor control: theory and practical applications. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.

3. Nicolay CW, Walker AL. Grip strength and endurance: Influences of anthropometric variation, hand dominance, and gender. International Journal of Industrial Ergonomics 2005; 35(7): 605-18.

4. Cole KJ, Rotella DL, Harper JG. Tactile impairments cannot explain the effect of age on a grasp and lift task. Exp Brain Res 1998; 121(3): 263-9.

5. Bennett KM, Castiello U. Reach to grasp: changes with age. J Gerontol 1994; 49(1): 1-7.

6. Bennett KM, Castiello U. Reorganization of prehension components following perturbation of object size. Psychol Aging 1995; 10(2): 204-14.

7. McWhirter T. Effect of aging in reaching and grasping movements: A kinematic analysis of movement context. Ontario, Canada: University of Waterloo; 2011.

8. Tretriluxana J, Gordon J, Winstein CJ. Manual asymmetries in grasp pre-shaping and transport-grasp coordination. Exp Brain Res 2008; 188(2): 305-15.

9. Runnarong N, Tretriluxana J, Hiengkaew V, Vachalathiti R. Reach-to-grasp co-ordination in the paretic limbs of individuals with stroke: insight from a barrier paradigm. J Med Assoc Thai 2014; 97 Suppl 7:S84-88.

10. Marmon AR, Pascoe MA, Schwartz RS, Enoka RM. Association among strength, steadiness and hand function across the adult life span. Med Sci Sports Exerc 2011; 43 (4): 560-7.

11. Grabowski PJ, Mason AH. Age differences in the control of a precision reach to grasp task within a desktop virtual environment. INT J HUM-COMPUT ST 2014; 72(4); 383-92.

12. Cicerale A, Ambron E, Lingnau A, Rumiati RI. A kinematic analysis or age-related changes in grasping to use and grasping to move common objects. Acta Psychologica 2014; 151: 134–42.

13. Wing AM, Turton A, Fraser C. Grasp size and accuracy of approach in reaching. J Motor Behav 1986; 18 (3): 245-60 [Abstract].

14. Yan JH, Thomas JR, Stelmach GE, Thomas KT. Developmental features of rapid aiming arm movements across the lifespan. J Mot Behav 2000; 32(2):121-40.

15. Welford AT. Reaction time, speed of performance, and age. Ann N Y Acad Sci 1988; 515: 1-17.

16. Thelen DG, Muriuki M, James J, Schultz AB, Ashton-Miller JA, Alexander NB. Muscle activities used by young and old adults when stepping to regain balance during a forward fall. J Electromyogr Kinesiol 2000; 10(2): 93-101.

17. Lawrence EL, Dayanidhi S, Fassola I, Requejo P, Leclercq C, Winstein CJ, & Valero-Cuevas FJ. Outcome measures for hand function naturally reveal three latent domains in older adults: strength, coordinated upper extremity function, and sensorimotor processing. Frontiers in aging neuroscience, 2015; 7: 108.

18. Alberts JL, Saling M, Adler CH, Stelmach GE. Disruptions in the reach-to-grasp actions of Parkinson’s patients. Exp Brain Res 2000; 134: 353-62.

19. Khacharoen S, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Pisarnpong A. Impaired reach-to-grasp actions during barrier avoidance in individuals with Parkinson’s disease. Journal of the Medical Association of Thailand 2015; 98(9): 889-95.

20. Alberts JL, Saling M, Stelmach GE. Alterations in transport path differentially affect temporal and spatial movement parameters. Exp Brain Res 2002; 143: 417-25.

21. Saling M, Alberts J, Stelmach GE, Bloedel JR. Reach-to-grasp movements during obstacle avoidance. Exp Brain Res 2002; 118: 251-8.

22. Haik MN, Alburquerque-Sendín F, Camargo PR. Reliability and minimal detectable change of 3-dimensional scapular orientation in individuals with and without shoulder impingement. JOSPT 2014; 44(5): 341-9.

23. Wing AM, Turton A, Fraser C. Grasp size and accuracy of approach in reaching. Journal of motor behavior 1986; 18: 245-60.