เผยแพร่แล้ว: 2019-02-28

พฤติกรรมการสะพายกระเป๋าและน้ำหนักกระเป๋าเฉลี่ยของเด็กวัยเรียน

Piyatida Arunwattanachok, Nuanlaor Thawinchai, Maliwan Indongloy, Jindaphon Rungin, Atcharapohn Pichaiworaphat, Kannika Prukmath, Jamjuree Takam, Natthaya Kongaroon

16-29