ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม

Main Article Content

สายแก้ว เจือจันทร์
วนิดา แก้วมุณี
กฤตยชญ์ ทองนุ่น
จุฑานันท์ พรหมอินทร์
ธวัชชัย แซ่เล่า
นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ

 


ที่มาและความสำคัญ: การใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานส่งผลให้กล้ามเนื้อคอ สะบัก และไหล่ทำงานไม่สมดุล ก่อให้เกิดอาการปวดและนำไปสู่กล้ามเนื้ออ่อนแรง อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายคอและไหล่มีความหลากหลายและไม่เฉพาะเจาะจงกับปัญหา


วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่


วิธีการวิจัย: ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 46 คน ถูกสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการแบ่งกลุ่มจะได้รับการปกปิดจากผู้วิจัยและผู้ประเมิน กลุ่มทดลองจะได้รับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้รับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินดัชนีความบกพร่องความสามารถของคอ ระดับอาการปวด และแรงหดตัวของกล้ามเนื้อ upper trapezius, rhomboid และ serratus anterior ก่อนและหลังเข้าร่วมการฝึก


ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าดัชนีความบกพร่องของคอ (p<0.01) ระดับอาการปวด (p<0.001) ก่อนและหลังการฝึก แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบค่ากลางของแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อ upper trapezius, rhomboid และ serratus anterior ทางด้านขวา พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม (p<0.05)


สรุปผล: การออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์สามารถลดความบกพร่องของคอ อาการปวด และเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณคอสะบักและไหล่เมื่อเปรียบเทียบกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

สายแก้ว เจือจันทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

วนิดา แก้วมุณี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

กฤตยชญ์ ทองนุ่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

จุฑานันท์ พรหมอินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

ธวัชชัย แซ่เล่า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์

References

Tapanya W, Puntumetakul R. Prevalence and risk factors of musculoskeletal disorders in smartphone users. Thai J Phys Ther. 2019;41(3):148–63.

Intolo P, Sirininlakul N, Saksanit N, Kongdontree P, Thuwatorn P. Pain and Muscle Activity of Neck, Shoulder, Upper Back and Arm during Smartphone Use in Women Aged 18-25 Years Old. JHSR. 2016;10(3):351–60.

Park J-H, Kang S-Y, Jeon H-S. The Effect of Using Smart-Phones on Neck and Shoulder Muscle Activities and Fatigue. Phys Ther Ko. 2013;20(3):19–26.

Alruzayhi MK, Almuhaini MS, Alwassel AI, Alateeq OM. The effect of smartphone usage on the upper extremity performance among Saudi Youth, KSA. Rom J Rhinol. 2018;8(29):47–53.

Namwongsa S, Puntumetakul R, Neubert MS, Boucaut R. Factors associated with neck disorders among university student smartphone users. Work. 2018;61(3):367–78.

Kim H-J, Kim J-S. The relationship between smartphone use and subjective musculoskeletal symptoms and university students. J Phys Ther Sci. 2015;27(3):575–9.

Berolo S, Wells RP, Amick BC. Musculoskeletal symptoms among mobile hand-held device users and their relationship to device use: A preliminary study in a Canadian university population. Appl Ergon. 2011;42(2):371–8.

Namwongsa S, Puntumetakul R, Neubert MS, Chaiklieng S, Boucaut R. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool. PLOS ONE. 2018;13(8):e0203394.

Xie Y, Szeto G, Dai J. Prevalence and risk factors associated with musculoskeletal complaints among users of mobile handheld devices: A systematic review. Appl Ergon. 2017;59:132–42.

Lee S, Choi Y-H, Kim J. Effects of the cervical flexion angle during smartphone use on muscle fatigue and pain in the cervical erector spinae and upper trapezius in normal adults in their 20s. J Phys Ther Sci. 2017;29(5):921–3.

Kim S-Y, Koo S-J. Effect of duration of smartphone use on muscle fatigue and pain caused by forward head posture in adults. J Phys Ther Sci. 2016;28(6):1669–72.

Hansraj KK. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surg Technol Int. 2014;25:277–9.

Lindstrøm R, Schomacher J, Farina D, Rechter L, Falla D. Association between neck muscle coactivation, pain, and strength in women with neck pain. Man Ther. 2011;16(1):80–6.

Lee M, Hong Y, Lee S, Won J, Yang J, Park S, et al. The effects of smartphone use on upper extremity muscle activity and pain threshold. J Phys Ther Sci. 2015;27(6):1743–5.

Straker LM, Coleman J, Skoss R, Maslen BA, Burgess-Limerick R, Pollock CM. A comparison of posture and muscle activity during tablet computer, desktop computer and paper use by young children. Ergonomics. 2008;51(4):540–55.

Sihawong R, Janwantanakul P, Sitthipornvorakul E, Pensri P. Exercise Therapy for Office Workers With Nonspecific Neck Pain: A Systematic Review. J Manipulative Physiol Ther. 2011;34(1):62–71.

Moezy A, Sepehrifar S, Solaymani Dodaran M. The effects of scapular stabilization based exercise therapy on pain, posture, flexibility and shoulder mobility in patients with shoulder impingement syndrome: a controlled randomized clinical trial. Med J Islam Repub Iran. 2014;28:87.

Ruivo RM, Carita AI, Pezarat-Correia P. The effects of training and detraining after an 8 month resistance and stretching training program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: Randomised controlled study. Man Ther. 2016;21:76–82.

Chiu TTW, Lam T-H, Hedley AJ. A randomized controlled trial on the efficacy of exercise for patients with chronic neck pain. Spine. 2005;30(1):E1-7.

De Mey K, Danneels L, Cagnie B, Cools AM. Scapular muscle rehabilitation exercises in overhead athletes with impingement symptoms: effect of a 6-week training program on muscle recruitment and functional outcome. Am J Sports Med. 2012;40(8):1906–15.

Im B, Kim Y, Chung Y, Hwang S. Effects of scapular stabilization exercise on neck posture and muscle activation in individuals with neck pain and forward head posture. J Phys Ther Sci. 2016;28(3):951–5.

Wilke J, Krause F, Vogt L, Banzer W. What Is Evidence-Based About Myofascial Chains: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(3):454–61.

Ngamjarus C,Chongsuvivatwong V.n4Studies: Sample size and power calculations for iOS. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program- The Thailand Research Fund&Prince of Songkla University. 2014.

Kibler WB, Sciascia AD, Uhl TL, Tambay N, Cunningham T. Electromyographic analysis of specific exercises for scapular control in early phases of shoulder rehabilitation. Am J Sports Med. 2008;36(9):1789–98.

Andersen CH, Andersen LL, Zebis MK, Sjøgaard G. Effect of Scapular Function Training on Chronic Pain in the Neck/Shoulder Region: A Randomized Controlled Trial. J Occup Rehabil. 2014;24(2):316–24.

Uthaikhup S, Paungmali A, Pirunsan U. Validation of Thai Versions of the Neck Disability Index and Neck Pain and Disability Scale in Patients With Neck Pain: Spine. 2011; 36(21):E1415–21.

Karlsson L, Takala E-P, Gerdle B, Larsson B. Evaluation of pain and function after two home exercise programs in a clinical trial on women with chronic neck pain - with special emphasises on completers and responders. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:6.

Koh MJ, Park SY, Park EJ, Park SH, Jeon HR, Kim M-G, et al. The effect of education on decreasing the prevalence and severity of neck and shoulder pain: a longitudinal study in Korean male adolescents. Korean J Anesthesiol. 2014;67(3):198–204.

Frontera WR. Clinical Sports Medicine: Medical Management and Rehabilitation. Elsevier Health Sciences; 2007. p 216–7

Basbaum AI, Fields HL. Endogenous pain control systems: brainstem spinal pathways and endorphin circuitry. Annu Rev Neurosci. 1984;7:309–38.

Micheo W, Esquenazi A. Orthoses in the Prevention and Rehabilitation of Injuries. In: Frontera WR, editor. Rehabilitation of Sports Injuries: Scientific Basis. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd; 2003. p. 301–15.

Wegner S, Jull G, O'Leary S, Johnston V. The effect of a scapular postural correction strategy on trapezius activity in patients with neck pain. Man Ther. 2010;15(6):562–6.

Choi J-H, Jung M-H, Yoo K-T. An analysis of the activity and muscle fatigue of the muscles around the neck under the three most frequent postures while using a smartphone. J Phys Ther Sci. 2016;28(5):1660–4.

In Jung S, Lee N, Woo Kang K, Kim K, Youn Lee D. The effect of smartphone usage time on posture and respiratory function. J Phys Ther Sci. 2016 Jan 30;28:186–9.

Kang KW, Jung SI, Lee DY, Kim K, Lee NK. Effect of sitting posture on respiratory function while using a smartphone. J Phys Ther Sci. 2016;28(5):1496–8.

Helgadottir H, Kristjansson E, Einarsson E, Karduna A, Jonsson H. Altered activity of the serratus anterior during unilateral arm elevation in patients with cervical disorders. J Electromyogr Kinesiol. 2011;21(6):947–53.

Fennell J, Phadke CP, Mochizuki G, Ismail F, Boulias C. Shoulder Retractor Strengthening Exercise to Minimize Rhomboid Muscle Activity and Subacromial Impingement. Physiother Can. 2016;68(1):24–8.

Stanley P. Brown, Wayne C. Miller, Jane M. Eason. Exercise Physiology: Basis of Human Movement in Health and Disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

Buttagat V, Taepa N, Suwannived N, Rattanachan N. Effects of scapular stabilization exercise on pain related parameters in patients with scapulocostal syndrome: A randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther. 2016;20(1):115–22.