เผยแพร่แล้ว: 2021-04-17

ความสัมพันธ์ระหว่างความปวดกับสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบกึ่งกลางหน้าอก

ไพลิน ถาวรชีพ, วรวิทย์ จิตติถาวร, สมศรี เธียรมนตรี, ปรพร ศรีวรรณวิทย์

13-21

ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม

สายแก้ว เจือจันทร์, วนิดา แก้วมุณี, กฤตยชญ์ ทองนุ่น, จุฑานันท์ พรหมอินทร์, ธวัชชัย แซ่เล่า, นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์

31-44

สถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น: การประเมินบนพื้นฐานบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ

ชิษนุพงศ์ จันมี, พิรุณวรรณ สิริวชิรชัย, อาทิตยา ชมภูนิมิตร, รวยริน ชนาวิรัตน์, ทิวาพร ทวีวรรณกิจ, น้อมจิตต์ นวลเนตร์

45-63