Announcements

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

2020-06-27

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 ให้"วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย"เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Read more about วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Current Issue

Vol. 13 No. 2 (2020): July - December
Published: 2021-03-11

บทความวิจัย (Research Report)

View All Issues

Indexed in tci