วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำขึ้นโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการ พยาบาลและสภากาชาดไทย ขอบเขตของวารสารประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวน งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล  มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน, กรกฏาคม – ธันวาคม)

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ TCI

2015-09-30

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) ประกาศผลประเมิน ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ให้"วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย"เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Vol. 12 No. 1 (2019): January - June

Published: 2019-07-15

A Study of Palliative Care Nursing Outcomes Quality Indicators, Patients with Cancer in the Terminal Stage

เกศินี พุทธมนต์, กัญญดา ประจุศิลป

105-126

A Study of Good Governance of Head Nurses in General Hospitals

ขนิษฐา ศรีปิ่นแก้ว, วาสินี วิเศษฤทธิ์

127-143

Effect of the Perceived Self-Efficacy Promoting Program on Self-Care Behavior among Older Patients Post Laminectomy

สุทธินี ชัยเฉลิมศักดิ์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วีนัส ลีฬหกุล

144-160

Predictors of Quality of Life in Patients with Primary Brain Tumors after Surgery

ฉัตรกมล ประจวบลาภ, ประภาพร จินันทุยา

194-210

View All Issues

Indexed in tci