Vol. 49 No. 1 (2024): January-March 2024

					View Vol. 49 No. 1 (2024): January-March 2024

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2567 มีเนื้อหาอัดแน่นและเต็มไป ด้วยสาระต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยนำเสนอเรื่องราวและความรู้ทางการแพทย์ที่หลากหลายและมีประโยชน์ เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของการ วินิจฉัยสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการผ่าตัด ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกรองของไตต่อดัชนีมวล กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ผลกระทบ ทางด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดจาก การทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็ว ผิดปกติในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรในสถาบันโรคทรวงอก รวมถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและลดความรุนแรง ภาวะภูมิไวเกินในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัดกลุ่ม Taxane และเรื่องอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกเรื่องล้วนน่าสนใจ และมีประโยชน์สำาหรับผู้อ่าน สำหรับเรื่องเด่นประจำฉบับนี้ คือ กุฏิชีวาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานชีวาภิบาลตามนโยบายของ รัฐบาล และเป็นสถานชีวาภิบาลในองค์กรพระพุทธศาสนาโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นับเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นเพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิง พระสงฆ์สูงอายุ ติดกุฏิ ติดวัด และพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกเรื่องราวในวารสารเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข และประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 15-03-2024

Full Issue

Featured Article

Original Article