บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นอีกฉบับที่กองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยในฉบับนี้ได้นำเสนอบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งบทความวิชาการ ได้แก่ เรื่องแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงการฝึกเทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด และแนวทางในการพัฒนาสัมพันธภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตาม และนำไปใช้ได้ตามสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการจัดการความปวดโดยใช้นวัตกรรม VNBN pain expression กับการจัดการความปวด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง และพบได้ในผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก

          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลต่อไป ท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกๆ สาขา จากสถาบันการศึกษา และงานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้กรุณาส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งมาตีพิมพ์ในวารสาร
ราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของเราให้มากขึ้น และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา

                                                                                                                                                บรรณาธิการ

Published: 01-07-2017

Comparison Effectiveness of pain management By VNBN pain expression and traditional pain management in Nakhon Phanom Hospital

จิราภรณ์ พงษ์สูน, ทัศนีย์ เดชเสน, พชรวลี ประชุมรักษ์, มานะ สมบัติดี, วาริณี นครเขต, สิริลักษณ์ ทองสิงห์, จณิสตา สายสุด, ศิริรัตน์ อินทรเกษม

14-27

Application of Self-Efficacy Program on Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients at Yo Health Promoting Hospital, Kham Khuean Kaeo District, Yasothon Province

ฐิติมา โกศัลวิตร, กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, ทานตะวัน คำวัง, พรรณราย ดารุนิกร

28-40

Health Risk Behaviors Among Vocational Students in Vocational College, Ubon Ratchathani

นัจรินทร์ เนืองเฉลิม, ภคิน ไชยช่วย

41-55

Behaviors of Blood Sugar Control in Diabetes Mellitus Patients at Ban That Sub-District Health Promoting Hospital

เกษฎาภรณ์ นาขะมิน, เสกสรร ผ่องแผ้ว, วรนุช ไชยวาน

56-63