บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อระบบสุขภาพและผู้รับบริการ สำหรับวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง คือ นักศึกษาพยาบาล : การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเน้นให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนและแนวทางปฏิบัติได้จริง เกิดผลลัพธ์ต่อตัวผู้เรียนที่ดี คือ เมื่อจบการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพ สังคมให้การยอมรับยกย่อง นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัย อีก 4 เรื่อง ได้แก่ ความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และร่วมทำนายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ ความพึงพอใจขออยู่รับบริการในห้องผู้ป่วยหนัก และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการตระหนักรู้ในตนเอง และการรับรู้ประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา ซึ่งบทความวิจัยที่กล่าวมานี้ ล้วนมีประโยชน์และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงพัฒนาได้ทั้งสิ้น

          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่ได้นำเสนอในฉบับนี้ จะสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์การศึกษาพยาบาล/สาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการทางสุขภาพต่างๆ กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานักปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ทั้งในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ รวมทั้งสถานการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุข ได้กรุณาส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพ คุณค่าของท่านมาตีพิมพ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าส่งผลลัพธ์ คือ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

 

                                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                          บรรณาธิการ

Published: 01-04-2018

A Study of patients’Satisfaction Intensive care Service Mukdahan Hospital.

มนรดา แข็งแรง, ธิดาพร อินทรักษา, ทิวาพร จูมแพง

25-43

Self-awareness and Recognition benefits of Self-awareness of nursing student in a private university in Ubon Ratchathani Province

อรวรรณ นาเพ็ชร, กชกร พละบุตร, กชวรรณ เหลาทอง, กมล เหมอ่อน, กนกพร มิรัตนไพร, กนกอร นิพขันธุ์, กรรภิรมย์ สีหะวงษ, กัญจนาภรณ์ หอมชื่น, ทศา ชัยวรรณวรรต

60-73

Nursing Students: The Student-centered Teaching

กาญจนา ใจจ้อย

1-11