บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตรกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน ตค.-ธค. 2561 ซึ่งฉบับนี้กองบรรณาธิการวารสาร มีความภาคภูมิใจที่จะเรียนว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยได้นำเสนอบทความวิชาการ 1 เรื่อง ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมการดูแลโรคเรื้อรังขององค์การอนามัยโลก เพื่อการดูแลโรคเบาหวานตามบทบาทของของพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ต้องมีบทบาทและความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอีก 4 เรื่อง โดย 2 เรื่องจะเป็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานบริการทางสุขภาพหรือชุมชนอื่นๆ ได้ ส่วนอีก 2 เรื่อง จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ขณะขึ้นฝึกงานบนหอผู้ป่วยครั้งแรก และอีกเรื่องคือ ศึกษาปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยทั้ง 2 เรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษาพยาบาล จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก ชุมชน จะได้นำไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวนักศึกษาพยาบาลเอง และกับองค์กรที่รับผิดชอบตามบริบทนั้น ๆ

          กองบรรณาธิการ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของคณาจารย์พยาบาล พี่น้องชาวพยาบาล และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก ๆ ท่าน ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ และร่วมติดตามอ่านวารสาร เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ ให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                                    บรรณาธิการ

Published: 01-10-2018

Factors Relating To The First Clinical Practice of Nursing Students Adaptation

อนุชา วงค์คำอินทร์, ชนาธินาถ รอญณรงค์, อภิญญา กุลทะเล

23-32

Foot Care Behavior of Diabetes Mellitus Patients of Nong Bo Community Hospital, Nong Bo Sub District, Mueang District, Ubonratchathani Province

สุจิตรา กฤติยาวรรณ, ยุพาวดี แซ่เตีย

44-58

Application of The WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework for Diabetes Prevention According to The Role of Professional Nurses in Primary Health Care System

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, เยาวณี จรูญศักดิ์, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์

1-8