วารสารการป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย  เป็นวารสารของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  ออกปีละ  2  ฉบับ  ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม

ปีที่ 2563 ฉบับที่ 1 (1): วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย

วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย จัดทำโดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารได้ (Open Journal System)

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-16

การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช

ขนิษฐา สนเท่ห์ , พย.ม., วัชนี หัตถพนม, พย.ม., ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, พย.ม., จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ, พย.ม.

9-24

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของผู้พยายามฆ่าตัวตายในเขตบริการสุขภาพที่ 7

ปรารถนา คำมีสีนนท์,พย.ม, พรดุสิต คำมีสีนนท์, พย.ม., จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ, พย.ม., เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า,พย.ม., สุนันทา คำชมพู,พย.ม, วัชรีวัลย์ เสาร์แก้ว,พย.บ.

25-40

ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติทางจิตจากกลุ่มโรคสมองเสื่อม

อัชรา ฦๅชา, พย.บ., สุบิน สมีน้อย, ศษ.ม., วิภาดา คณะไชย พย.บ., สาคร บุบผาเฮ้า พย.บ., รัชชะฎา ธารจันทร์ พย.บ.

41-56

ผลการดำเนินงาน Line Official Account : @KHUIKUN

ณัฐกร จำปาทอง, พบ., สุบิน สมีน้อย, ศษ.ม.

69-74

ดูทุกฉบับ
  1. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเด็นด้านส่งเสริม ป้องกันเฝ้าระวัง การบำบัดรักษา ฟื้นฟู รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม จิตวิทยา ชีววิทยา ในประเทศไทย

โดยเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เริ่มรับบทความตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

  1. การเผยแพร่

วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย กำหนดออกราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ : มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม

เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร(หนังสือ) และวารสารออนไลน์ (E-book) ผ่านทางเว็บไซด์วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JSPT บทความในฉบับปัจจุบัน

  1. ผู้เขียนสามารถเลือกเขียนบทความ ในวารสารป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย ดังนี้
  • บทความพิเศษ (Special article)
  • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
  • บทความปริทัศน์ (Review article)
  • รายงานเบื้องต้น (Preliminary report)
  • รายงานผู้ป่วย (Case report)
  • ปกิณกะ (Miscellany

ช่องทางการส่งบทความหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ : 0-4320-9999 ต่อ 63538 

 E-mail : journal.sui.th@gmail.com หรือ  Make a Submission