ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย: การศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่

ผู้แต่ง

  • กัญชรส วังมุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชนัญญา จิระพรกุล ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นวรัตน์ มณีนิน วท.ม. (ปรสิตวิทยา) สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จารุวรรณ สารพล วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

คำสำคัญ:

การเสียชีวิต, โควิด 19, การศึกษาย้อนหลังเเบบจับคู่

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลังแบบจับคู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้ข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เสียชีวิต กับกลุ่มไม่เสียชีวิต แบบ 1:1 จับคู่เพศและอายุเท่ากัน หรือ ±3 ปี จำนวน 186 คู่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Multivariable conditional logistic regression ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ในสมการสุดท้าย คือ ผู้ติดเชื้อที่มีระดับค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม2 ขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตเป็น 3.49 เท่า ของผู้ติดเชื้อที่มีระดับค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-23.0 กก./ม2 ผู้ติดเชื้อที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตเป็น 8.81 เท่า ของผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่มีระยะเวลารอคอยรับการรักษาตั้งแต่ 6 วันขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตเป็น 3.11 เท่า ของผู้ติดเชื้อที่มีระยะเวลารอคอยรับการรักษาน้อยกว่า 6 วัน ผู้ติดเชื้อที่มีผลเอกซเรย์ปอดแรกรับผิดปกติมีโอกาสเสียชีวิตเป็น 3.81 เท่า ของผู้ติดเชื้อที่มีผลเอกซเรย์ปอดแรกรับปกติ ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มีโอกาสเสียชีวิตเป็น 5.81 เท่า ของผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ผู้ติดเชื้อที่มีช่วงระยะเวลาที่รับการรักษาตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป มีโอกาสเสียชีวิตเป็น 2.72 เท่า ของผู้ที่มีระยะเวลาที่รับการรักษาน้อยกว่า 15 วัน ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุขควรมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และมีนโยบายวางแผนการเตรียมสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสื่อสารแนวทางการเข้ารักษาและการรับวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต

References

กรมการแพทย์. (2564). แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565]; แหล่งข้อมูล: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640417114830AM_CPG_COVID-19%20_ns_%2017apr%202021.pdf

กรมควบคุมโรค. (2564a). สถานการณ์โรค COVID-19 รายวัน [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2565]; แหล่งข้อมูล: https://ddc.moph.go.th/covid19-daily-dashboard/

กรมควบคุมโรค. (2564b). แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย[ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2565]; แหล่งข้อมูล: https://tmc.or.th/covid19/download/pdf/covid-19-public-Vaccine-040664.pdf

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ. (2564). สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2565]; แหล่งข้อมูล: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf

นิธิพัฒน์ เจียรกุล. (2563). การดูแลสุขภาพปอดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2565]; แหล่งข้อมูล:https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1425

ปิยนุช ปฏิภาณวัตร. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา, 7(1), 64-71. [สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565]; แหล่งข้อมูล: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hej/article/view/254107/172053

รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา. (2564). ภาวะน้ำหนักเกินกับความเสี่ยง COVID-19 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2565]; แหล่งข้อมูล: https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue041/health-station

วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ. (2564). โรคเบาหวานกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565]; แหล่งข้อมูล: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info.php?id=561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี. (2564a). รายงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลประจำวันที่ 24 กันยายน 2564 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2564]; แหล่งข้อมูล: http://odpc8.ddc.moph.go.th/show_article_covid19.php?id=447

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี. (2564b). รายงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2564]; แหล่งข้อมูล: http://odpc8.ddc.moph.go.th/show_article_covid19.php?id=488

สุรัยยา หมานมานะ, โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และสุมนมาลย์ อุทยมกุล. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(2), 124-133. [สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564]; แหล่งข้อมูล: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240349/163932

Agarwal, S., Schechter, C., Southern, W., Crandall, J. P. & Tomer, Y. (2020). Preadmission Diabetes-Specific Risk Factors for Mortality in Hospitalized Patients With Diabetes and Coronavirus Disease 2019. Diabetes Care, 43(10), 2339-2344. [cited 2022 April 28]; Available from: https://diabetesjournals.org/care/article/43/10/2339/35922/Preadmission-Diabetes-Specific-Risk-Factors-for

Albitar, O., Ballouze, R., Ooi, P. J., & Sheikh Ghadzi, S. M. (2020). Risk factors for mortality among COVID-19 patients. Diabetes Research and Clinical Practice, 166(108293), 1-5. [cited 2022 June 27]; Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168-8227(20)30545-3

Breland, J. Y., Wong, M. S., Steers, W. N., Yuan, A. H., Haderlein, T. P., Washington, D. L. (2021). BMI and Risk for Severe COVID-19 Among Veterans Health Administration Patients. Obesity, 29(5), 825-828. [cited 2022 April 27]; Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.23121

Golan, Y., Campos, J. A. S., Woolson, R., et al. (2022). Favipiravir in Patients with Early Mild-to-moderate Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Randomized Controlled Trial. Clinical Infectious Diseases, ciac712. [cited 2022 September 26]; Available from: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciac712/6692456?login=false

Grasselli, G., Greco, M., Zanella, A., et al. (2020). Risk Factors Associated with Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy. JAMA Internal Medicine, 180(10), 1345-1355. [cited 2021 November 14]; Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2768601

Hassanipour, S., Arab-Zozani, M., Amani, B., Heidarzad, F., Fathalipour, M., & Martinez-de-Hoyo, R. (2021). The efficacy and safety of Favipiravir in treatment of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Scientific Reports, 11(11022). [cited 2022 September 26]; Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-021-90551-6

Heymann, D. L., & Shindo, N. (2020). COVID-19: what is next for public health?. Lancet, 395(10224), 542-545. [cited 2021 October 14]; Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138015/

Hu, K., & Li, B. (2020). Logistic regression analysis of death risk factors of patients with severe and critical coronavirus disease 2019 and their predictive value. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue, 32(5), 544-547. [cited 2022 April 27]; Available from: https://doi.org/10.3760/cma.j.cn121430-20200507-00364

Khamis, F., Memish, Z., Bahrani, M. A., et al. (2021). Prevalence and predictors of in-hospital mortality of patients hospitalized with COVID-19 infection. Journal of Infection and Public Health, 14(6), 759-765. [cited 2022 April 27]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121000927?via%3Dihub

Kompaniyets L., Goodman B. A., Belay B., et al. (2021). Body Mass Index and Risk for COVID-19–Related Hospitalization, Intensive Care Unit Admission, Invasive Mechanical Ventilation, and Death-United States, March–December 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 70(10), 355–361. [cited 2022 April 27]; Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm

Matta, S., Chopra, K. K., & Arora, V. K. (2020). Morbidity and mortality trends of Covid 19 in top 10 countries. Indian Journal of Tuberculosis, 67(4), S167–S172. [cited 2021 October 15]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019570720301797?via%3Dihub

Parohan, M., Yaghoubi, S., Seraji, A., Javanbakht, M. H., Sarraf, P., Djalali, M. (2020). Risk factors for mortality in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis of observational studies. The Aging Male, 23(5). 1416-1424. [cited 2021 October 14]; Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13685538.2020.1774748

Ragab, D., Eldin, H. S., Taeimah, M., Khattab, R., & Salem, R. (2020). The COVID-19 Cytokine Storm; What We Know So Far. Frontiers in Immunology, 11(1446), 1-4 [cited 2021 October 19]; Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01446/full

Rosenthal, N., Cao, Z., Gundrum, J., Sianis, J. & Safo, S. (2020). Risk Factors Associated with In-Hospital Mortality in a US National Sample of Patients With COVID-19. JAMA Network Open, 3(12), 1-14. [cited 2021 December 23]; Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2773971

Salari, A., Mahdavi-Roshan, M., Ghorbani, Z., et al. (2021). An investigation of risk factors of in-hospital death due to COVID-19: a case-control study in Rasht, Iran. Irish Journal of Medical Science, 190, 1321-1333. [cited 2021 October 20]; Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11845-020-02455-5

Sarfaraz, S., Shaikh, Q., Saleem, S. G. et al. (2021). Determinants of in-hospital mortality in COVID-19; a prospective cohort study from Pakistan. PLOS ONE, 16(5), 1-14. [cited 2021 October 20]; Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251754

Schlesselman J. J. (1982). Case-Control Studies: Design, Conduct Analysis. New York: Oxford University Press.

Wang, M., Cao, R., Zhang, L., et al. (2020). Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research, 30, 269-271. [cited 2021 November 10]; Available from: https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0

Wang, Z., Liu, Y., Wei, L., et al. (2022). What are the risk factors of hospital length of stay in the novel coronavirus pneumonia (COVID-19) patients? A survival analysis in southwest China. PLOS ONE, 17(1), 1-13. [cited 2022 July 20]; Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261216

Wargny, M., Potier, L., Gourdy, P., et al. (2021). Predictors of hospital discharge and mortality in patients with diabetes and COVID-19: updated results from the nationwide CORONADO study. Diabetologia, 64, 778-794. [cited 2022 April 27]; Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-020-05351-w

World Health Organization. (2020a). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Online]. [cited 2022 October 2]; Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

World Health Organization. (2020b). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Online]. [cited 2022 October 10]; Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

World Health Organization. (2021). Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Online]. [cited 2021 November 6]; Available from: https://covid19.who.int/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-27