การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนต่อประสิทธิผล ของการรักษา Multilevel Cervical Spondylotic Myelopathy ด้วยวิธี ACDF และ Open-door Laminoplasty

ผู้แต่ง

  • จุมพล ว่องพานิช

บทคัดย่อ

 บทนำ : การผ่าตัดรักษาผู้ป่วย Multilevel CSM (≥3levels) ปัจจุบันนิยมทำกันอยู่ 2 วิธี คือ ACDF และ Laminoplasty มีงานวิจัยหลายชิ้นพยายามศึกษาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสีย  แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ได้เปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดทั้ง 2 แบบนี้ ในมุมมองของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิผลของการผ่าตัดรักษา  Multilevel CSM ด้วยวิธี ACDF และ Laminoplasty ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในมุมมองของ โรงพยาบาล

รูปแบบและวิธีการศึกษา : เป็นการศึกษา A cost-effectiveness analysis โดยศึกษา จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มผู้ป่วย Multilevel CSM จำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับการผ่าตัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2558 ด้วยวิธี ACDF 16 ราย วิธี Laminoplasty 14 ราย ด้านประสิทธิผลของการ ผ่าตัดใช้การเพิ่มขึ้นของ JOA score ที่ 6 เดือน มาคำนวณ ด้านต้นทุน ใช้ค่าใช้จ่ายรวมของการ นอนรักษาพยาบาลมาใช้ในการคำนวณ โดยนำข้อมูลด้านต้นทุนและประสิทธิผลนี้มาคำนวณหา Cost  per effectiveness และ Incremental cost-effectiveness ratio

ผลการศึกษา : ในแง่ของต้นทุนพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมของ ACDF group เฉลี่ย 90,202 บาท  ส่วน Laminoplasty group เฉลี่ย 43,018 บาท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.001) ในส่วนของประสิทธิผล พบว่าค่า JOA score ที่เพิ่มขึ้นของ ACDF group เฉลี่ย 6.625±3.22 ของ Laminoplasty group เฉลี่ย 5.928±1.82 ซึ่งไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.481) ค่า cost per effectiveness เท่ากับ 13,615.53 บาท ในกลุ่ม ACDF และ 7,256.09 บาท ในกลุ่ม Laminoplasty ค่า Incremental cost-effectiveness  ratio เท่ากับ 67,754.70 บาท ต่อ1 คะแนนที่มากกว่าของ ACDF

สรุป : ประสิทธิผลของการผ่าตัดทั้ง 2 วิธี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยต้นทุนของ ACDF สูงกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากค่า Cost per effectiveness  และ ค่า Incremental cost-effectiveness ratio แสดงให้เห็นว่า Laminoplasty นั้น เป็นวิธีที่มี  ค่าต้นทุนต่อประสิทธิผลที่ดีกว่า วิธี ACDF ดังนั้นในกรณีที่สามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี การผ่าตัด  Laminoplasty ควรเป็นวิธีการผ่าตัดสำหรับ Multilevel CSM ที่ควรเลือก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี  ACDF ในมุมมองของโรงพยาบาล

คำสำคัญ : ต้นทุนต่อประสิทธิผล, Multilevel CSM, ACDF, Laminoplasty

References

Moobs RJ, Rao P, Chandran NK. Anterior cervical discectomy and fusion : analysis of surgical outcome with and without plating. J clin Neurosci 2007 Jul ; 14(7) : 639-42.

Caspar W, Geiser FH, Pitzen T, et al. Anterior cervical plate stabilization in one and two level degenerative disease : overtreatment or benefit? J Spinal Disord 1998 ; 11(1) : 1-11.

Connolly PJ, Esses SI and Kostuik JP. Anterior cervical fusion : outcome analysis of patients fused with and without anterior cervical plate. J Spinal Disord 1996 ; 9(3) : 202-6.

Kaiser MG, Haid RW, Subach BR, et al. Anterior cervical plating enhances arthrodesis after discectomy and fusion with cortical allograft. Neurosurgery 2002 ; 50(2) : 229-38.

Orr R, Zdeblick T. Cervical spondylotic myelopathy approachs to surgical treatment. Clin Orthop 1999 ; 359 : 58-66.

Kawakami M, Tamaki T, Iwasaki H, et al. A comparative study of surgical approaches for cervical compressive myelopathy. Clin Orthop 2000 ; 381 : 129-136.
Satomi K, Nishi Y, Kohno T, et al. Long-term follow up studies of open-door laminoplasty for cervical stenotic myelopathy. Spine 1994 ; 19 : 507-510.

Satomi K, Ogawa J, Ishii Y, et al. Short- term complications and long-term results of expansive open-door laminoplasty for cervical stenotic myelopathy. Spine J 2001 ; 1 : 26-30.

Yonenobu K, Hosono N, Iwasaki M, et al. Laminoplasty versus subtotal corpectomy. A comparative study of results in multisegmental cervical spondylotic myelopathy. Spine 1992 ; 17 : 1281-84.

Lui T, Yang HL, Xu YZ, et al. ACDF with the PCB cage-plate system versus laminoplasty for multilevel cervical spondylotic myelopathy. J Spinal Disord Tech 2011 ; 24 : 213-20.

Seng C, Tow BP, Siddiqui MA, et al. Surgically treated cervical myelopathy : a functional outcome comparison study between multilevel anterior cervical decompression fusion with instrumentation and posterior laminoplasty. Spine J 2013 Jul ; 13(7) : 723-31.

Liu X, Min S, Zhang H, et al. Anterior corpectomy versus posterior laminoplasty for multilevel cervical myelopathy : a systemic review and meta-analysis. Eur Spine J 2014 Feb ; 23(2) : 362-72.

Xuzhou L, Hehui W, Zhilai Z, et al. Anterior decompression and fusion versus posterior laminoplasty for multilevel cervical compressive myelopathy. Healio Orthopedics Feb ; 37 : 117-22.

Qureshi SA, McAnany S, Goz V, et al. Cost-effectiveness analysis : comparing single-level cervical disc replacement and single-level anterior cervical discectomy and fusion : clinical article. J Neurosurg spine 2013 Nov ; 19(5) : 546-54.

Daniel W, Christian H, Pedro RH, et al. Cost-utility analysis of anterior cervical discectomy versus cervical disc arthroplasty. Evid Based Spine Care J 2011 Aug ; 2(3) : 57-58.

McAnany SJ, Overley S, Baird EO, et al. The 5-year cost-effectiveness of anterior cervical discectomy and fusion and cervical disc replacement : A Markov analysis. Spine (Phila Pa 1976) 2014 Nov ; 1;39(23) : 1924-33.

Feng NL, Zhong HL, Xuan H, et al. Comparison of two reconstructive techniques in the surgical management of four-level cervical spondylotic myelopathy. BioMed Research International volume 2015(2015), Article ID 513906, 7.

จริยา เลิศอรรฆยมณี และ อุบลรัตน ์ สันตวัตร. งานวิจัยประเมินเศรษฐศาสตร์คลินิก. ใน : จริยา เลิศอรรฆยมณี, ประดิษฐ์ สมประกิจ, อุบลรัตน์ สันตวัตร, บรรณาธิการ. งานวิจัยทางคลินิก.กรุงเทพ : ไพศาลศิลป์ การพิมพ์ ; 2543 : 51-70.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-02