พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรปลูกแตงโมเพื่อป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ผู้แต่ง

  • วิโรจน์ สุวรรณคำ
  • เกษราวัลณ์ นิวรางกูร

บทคัดย่อ

บทนำ :  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกแตงโม มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก และยังมีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการดูแลตนเองที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรปลูกแตงโม

วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกแตงโม

รูปแบบและวิธีการ :  ศึกษาในพื้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีจำนวนผู้ร่วมวิจัยแบบเจาะจงทั้งหมด 31 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการศึกษา :  ก่อนดำเนินงานพบว่าเกษตรกรปลูกแตงโมมีการดูแลตนเองไม่เหมาะสมขณะผสม ขณะฉีดพ่น และหลังฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หลังการดำเนินงานพบว่าเกษตรกรปลูกแตงโมมีการดูแลตนเองได้เหมาะสมขณะผสม ขณะฉีดพ่น และหลังฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเกษตรกรปลูกแตงโมสามารถค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสม

สรุป :  เกษตรกรปลูกแตงโมสามารถค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

คำสำคัญ :  ศักยภาพ เกษตรกรปลูกแตงโม สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

References

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ. ปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: บทวิเคราะห์ และปฏิบัติการทางนโยบาย. สมุทรสาคร. พิมพ์ดี; 2554.

กรมวิชาการเกษตร.สถิติการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแนวทางการควบคุมสารเคมี. ได้จาก http://content.chemipan.net/home/index.php/120

สมจิต แดนสีแก้วและคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปัญหาสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543.

ทิพวรรณ ประภามณฑลและคณะ. การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. เชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ; 2549.

ศักดา ศรีนิเวศน์. ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ. ส่วนบริหารศัตรูพืชสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร; 2546.

วิเชียร เกิดสุข. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การทบทวนวรรณกรรม. ขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-03