การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย

ผู้แต่ง

  • กิตติยา วิจิตรมาลา
  • สุชาดา ป้องขวาเลา
  • กฤษณา พิมพลีชัย

คำสำคัญ:

คำสำคัญ :ฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง ,ความดันโลหิตต่ำ , ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ,อีเฟดรีน

บทคัดย่อ

บทนำ:การป้องกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังสำหรับการผ่าคลอดยังคงเป็นปัญหา การให้ยาอีเฟดรีนเพียงอย่างเดียวให้ผลดีเทียบเท่ากับการให้สารน้ำเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้กับภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาในช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าคลอดบุตรอย่างไรก็ดียังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับขนาดของยาอีเฟดรีนที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำของมารดา

วัตถุประสงค์:เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต่ำและผลข้างเคียงอื่นๆระหว่างการให้ยาอีเฟดรีนทางหลอดเลือดดำแบบป้องกันร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำเพียงอย่างเดียว

วิธีการศึกษา:การศึกษาเชิงทดลอง แบบสุ่มอำพรางสองฝ่าย เปรียบเทียบการเกิดความดันโลหิตต่ำและอาการข้างเคียงอื่น ๆ ในหญิงตั้งครรภ์ 86 รายแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มละ43ราย กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการให้สารน้ำ15 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักต่อ1กิโลกรัมอย่างเดียว กลุ่มที่สองได้รับการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ15มิลลิกรัมร่วมกับการให้สารน้ำ

ผลการศึกษา:พบอุบัติการณ์ความดันโลหิตต่ำในในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(จำนวน13ราย(ร้อยละ30.2) กับ 24ราย(ร้อยละ55.8)ตามลำดับ,p=0.02 พบความดันโลหิตสูงแค่ในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนเท่านั้นจำนวน9ราย(ร้อยละ20.9),p=0.002

สรุป:การให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำขนาด15มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำภายใน1นาทีหลังการให้ยาชาเข้าช่องไขสันหลังร่วมกับการให้สารน้ำสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต่ำจากการได้รับการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องไขสันหลังเมื่อเทียบกับ การให้สารน้ำอย่างเดียวในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดหมาย

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vercauteren MP, Coppejans HC, Hoffmann VH,Mertens E, Adriaensen HA. Prevention ofhypotension by a single 5-mg dose ofephedrine during small-dose spinal anesthesiain prehydrated cesarean delivery patients.Anesthesia & Analgesia. 2000;90(2):324-7.

Rout CC, Rocke DA. Prevention of hypotensionfollowing spinal anesthesia for cesareansection. International anesthesiology clinics.1994;32(2):117-36.

Somboonviboon W, Kyokong O, Charuluxananan S,Narasethakamol A. Incidence and risk factors of hypotension and bradycardia after spinalanesthesia for cesarean section. Medicaljournal of the Medical Association of Thailand. 2008;91(2):181.

DATTA S, ALPER MH, Ostheimer G, WEISS JB. Method of ephedrine administration and nausea and hypotension during spinalanesthesia for cesarean section. Survey of Anesthesiology. 1982;26(6):361.

Ratra C, Badola R, Bhargava K. A study of factorsconcerned in emesis during spinal anaesthesia.

British journal of anaesthesia. 1972;44(11):1208-11.

Singh K, Payal Y, Sharma J, Nautiyal R. Evaluationof hemodynamic changes after leg wrapping

in elective cesarean section under spinalanesthesia. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care. 2014;4(1):23.

Bagle AA, Vishnu A, Kumar A, Malik A, Garg V,Khanvilkar G. Evaluation of leg wrapping for the prevention of postspinal hypotension in cesarean section under spinal anesthesia. Anesthesia, essays and researches. 2017;11(2):439.

Kee WDN, Khaw KS, Tan PE, Ng FF, Karmakar MK. Placental transfer and fetal metabolic effects of phenylephrine and ephedrine during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2009;111(3): 506-12.

Lee A, Kee WDN, Gin T. Prophylactic ephedrine prevents hypotension during spinal anesthesia for Cesarean delivery but does not improve neonatal outcome: a quantitative systematic review. Canadian journal of anesthesia.2002;49(6):588-99.

Apfelbaum JL, Hawkins JL, Agarkar M, Bucklin BA, Connis RT, Gambling DR, et al. Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric

Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology*. Anesthesiology. 2016;124(2):270-300.

Kinsella S, Carvalho B, Dyer R, Fernando R, McDonnell N, Mercier F, et al. International consensus statement on the management of hypotension with vasopressors during caesarean section under spinal anaesthesia.

Obstetric Anesthesia Digest. 2018;38(4):171-2.

Lee A, Kee WDN, Gin T. A quantitative, systematic review of randomized controlled trials of ephedrine versus phenylephrine for the management of hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery.

Anesthesia & Analgesia. 2002;94(4):920-6.

King S, Rosen M. Prophylactic ephedrine and hypotension associated with spinal anesthesia

for cesarean delivery. International journal of obstetric anesthesia. 1998;7(1):18-22.

Tsen LC, Boosalis P, Segal S, Datta S, Bader AM. Hemodynamic effects of simultaneous administration of intravenous ephedrine and spinal anesthesia for cesarean delivery. Journal of clinical anesthesia. 2000;12(5):

-82.

Kee WDN, Khaw KS, Lee BB, Lau TK, Gin T. A dose-response study of prophylactic intravenous ephedrine for the prevention of hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesia & Analgesia.

;90(6):1390-5.

GUTSCHE B. Prophylactic ephedrine preceding spinal analgesia for cesarean section. Survey of Anesthesiology. 1977;21(4):372-3.

GUTSCHE BB. Prophylactic ephedrine preceding spinal analgesia for cesarean section. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 1976;45(4):462-5.

Loughrey J, Walsh F, Gardiner J. Prophylactic intravenous bolus ephedrine for elective Caesarean section under spinal anaesthesia. European journal of anaesthesiology. 2002; 19(1):63-8.

Rout C, Rocke D, Brijball R, Koovarjee R. Prophylactic intramuscular ephedrine prior to caesarean section. Anaesthesia and intensive care. 1992;20(4):448-52.

Webb A, Shipton E. Re-evaluation ofimephedrine as prophylaxis against hypotension

associated with spinal anaesthesia for Caesarean section. Canadian journal of anaesthesia. 1998;45(4):367-9.

Kanjanajongkol C, Bunchnleuy N, Thapnoi C. Prophylactic Intravenous Bolus Ephedrine for

Elective Caesarean Section Under Spinal Anesthesia- ผลการให้ยาอีฟีดรีน ในหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดภายใต้การระงับความรู้สึกเฉพาะที่. Region 4-5 medical journal-วารสาร แพทย์ เขต 4-5. 2018;27(2-3):807-15.

Iqbal MS, Ishaq M, Masood A, Khan MZ. Optimal dose of prophylactic intravenousephedrine for spinal-induced hypotensionduring cesarean section. Anaesthesia, Pain & Intensive Care. 2019:71-5.

Park GE, Hauch MA, Curlin F, Datta S, Bader AM. The effects of varying volumes of crystalloid administration before cesarean delivery on maternal hemodynamics and colloid osmotic pressure. Anesthesia &

Analgesia. 1996;83(2):299-303.

Jackson R, Reid J, Thorburn J. Volume preloading is not essential to prevent spinal-induced hypotension at caesarean section. Britishjournal of anaesthesia. 1995;75(3):262-5.

Husaini S, Russell I. Volume preload: lack of effect in the prevention of spinal-induced hypotension at caesarean section. International Journal of obstetric anesthesia. 1998;7(2):76-81.

Butwick A, Columb M, Carvalho B. Preventing spinal hypotension during Caesarean delivery:

what is the latest? : Oxford University Press; 2015.

Chooi C, Cox JJ, Lumb RS, Middleton P, Chemali M, Emmett RS, et al. Techniques for preventing hypotension during spinalanaesthesia for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(8).

Lee A, Kee WDN, Gin T. A dose-response meta-analysis of prophylactic intravenous ephedrine for the prevention of hypotension during spinal anesthesia for elective cesarean delivery. Anesthesia & Analgesia. 2004;98(2):483-90.

Shitemaw T, Aregawi A, Fentie F, Jemal B. Prophylactic ephedrine to prevent postspinal

hypotension following spinal anesthesia in elective cesarean section: A prospectivecohort study in ethiopia. Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care. 2019;9(2):75.

Ahmed HO, Hossam M, Adel A. Volume preload versus ephedrine infusion for prevention of hypotension due to spinal anesthesia for cesarean section. Open Journal of Anesthesiology. 2016;6(3):37-44.

Simon L, Provenchère S, de Saint Blanquat L, Boulay G, Hamza J. Dose of prophylactic intravenous ephedrine during spinal anesthesia for cesarean section. Journal of clinical anesthesia. 2001;13(5):366-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-25