บทบาทของพยาบาลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

ผู้แต่ง

  • อัญชลี ศรีสมุทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล, เด็ก, โรคสมาธิสั้น

บทคัดย่อ

          โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองและระบบประสาท รวมทั้งความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง อาการแสดงที่สำคัญ มี 2 ด้านหลัก ได้แก่ อาการสมาธิสั้น (Inattention) และอาการซน (Hyperactivity) หุนหันพลันแล่น (Impulsivity) เด็กสมาธิสั้นจะมีความบกพร่องในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง และมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันหลาย ๆ ด้าน ทำให้ผู้ปกครองและครูมีความยากลำบากในการดูแล และมักจัดการด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือผู้ปกครองและครูให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้การดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมด้วยการฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างที่ยังขาดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสมตามวัย ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต. เด็กไทยเป็นโรคสมาธิสั้นกว่า 3 แสนคน. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก
https://th.rajanukul.go.th/preview-3624.html
วิฐารณ บุญสิทธิ. โรคสมาธิสั้น: การวินิจฉัยและรักษา. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
7; 4 : 373-386
สุธีรา คุปวานิชพงษ์. โรคซนสมาธิสั้น ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 2563.
[เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://www.synphaet.co.th/-adhd-attention- deficit-hyperactivity- disorder/
ทรงภูมิ เบญญากร. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).2562. [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม
2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.med.swu.ac.th
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013
ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.เด็กสมาธิสั้น : บทบาทพยาบาล.
วารสารกองการพยาบาล 44 ;3 :125-135.
จิราพร รักการ.การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก
http://www.elnurse.ssru.ac.th
ชุตินาถ ศักรินทร์กุล. คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง.
เชียงใหม่: บริษัทสยามพิมพ์นานา จำกัด; 2560
Belleza. M. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 2021. [cited on 29 March 2021]. Available
from https://nurseslabs.com/attention-deficit-hyperactivity-disorder/
เปรม ปิยะพงษ์. เทคนิคการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง. 2560. [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม
2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.prdmh.com
ปราโมทย์ สุคนิชย์. เคล็ด 50 อย่างในการช่วยเด็กสมาธิสั้น (ADHD)ในห้องเรียน.2564. [เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม
2564]. เข้าถึงได้จาก https://med.mahidol.ac.th
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้. คู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น. 2562. [เข้าถึงเมื่อ 29
มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://www.sicam.go.th
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. เด็กสมาธิสั้น : บทบาทของพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก 13; 3 : 10-17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01