เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง

ผู้แต่ง

  • บดินทร์ บุญทน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

คำสำคัญ:

ผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง, มุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น, ข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : มุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น (Posterior tibial slope; PTS) เป็นหนึ่งในแนวของกระดูกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในแนวหน้า-หลังที่สำคัญ มีหลายงานวิจัยที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของมุม PTS กับชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง (PS-TKA) แต่ส่วนมากจะเป็นการศึกษาในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ทำให้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับมุม PTS ที่เหมาะสมและความสัมพันธ์ระหว่างมุมนี้กับผลลัพธ์ทางคลินิก ดังนั้นจึงได้จัดทำการศึกษานี้ขึ้นเพื่อศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของมุมดังกล่าวต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในระยะสั้นของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด PS-TKA

รูปแบบและวิธีวิจัย : การศึกษาแบบ retrospective cohort จำนวน 30 เข่า จากจำนวนผู้ป่วย 26 คน ช่วงอายุเฉลี่ย 64.3 ปี (53 ปี- 77 ปี) ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลังเป็นเวลา 1 ปี  โดยได้เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เฉพาะกับข้อเข่า อาทิ มุม Hip-knee-ankle, มุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น, ค่าความเจ็บปวดตาม VAS ,มุมการเคลื่อนไหวของข้อเข่า, ค่าคะแนน KSS และ WOMAC

ผลการศึกษา : พบว่าค่าความเจ็บปวดตาม VAS, มุมการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเทียมรวมทั้งค่าคะแนน KSS และ WOMAC ต่างดีขึ้นหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่มการศึกษา หากเปรียบเทียบถึงขนาดการดีขึ้นระหว่างก่อนและหลังผ่าตัดจะพบว่าในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของมุม PTS< 10 องศานั้นจะมีการดีขึ้นที่  มากกกว่าในทุกหัวข้อ โดยเฉพาะในค่าคะแนน WOMAC (46.8(27-60 SD 8.5) กับ 38.1(22-61SD 10.0)) ที่จะมีการดีขึ้นที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.02) อย่างไรก็ดีค่าความแตกต่างดังกล่าวนั้นกลับไม่มีความสำคัญทางคลินิกเนื่องจากมีค่าน้อยกว่าค่า MCID ของค่าคะแนน WOMAC

สรุปผลการศึกษา : มุม PTS นี้น่าจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม มุม PTS ที่เหมาะสมนั้นน่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับขนาดของมุมดังกล่าวก่อนการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดควรที่จะพยายามรักษาขนาดของมุมดังกล่าวให้ใกล้เคียงกับก่อนการผ่าตัดให้มากที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการผ่าตัด PS-TKA

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bourne RB, Chesworth BM, Davis AM, Mahomed NN, Charron KDJ. Patient satisfaction after total knee arthroplasty: who is satisfied and who is not? Clin Orthop Relat Res. 2010;468:57–63.

Anderson JG, Wixson RL, Tsai D, Stulberg SD, Chang RW. Functional outcome and patient satisfaction in total knee patients over the age of 75. J Arthroplasty. 1996;11:831–840.

Hawker G, Wright J, Coyte P, Paul J, Dittus R, Croxford R, Katz B, Bombardier C, Heck D, Freund D. Health-related quality of life after knee replacement. Results of the knee replacement patient outcomes research team study. J Bone Joint Surg Am. 1998;80:163–173.

Komistek RD, Dennis DA, Walker SA, Anderson DT (1998) A multicenter analysis of A/P translation in TKA.11th conference of the ESB, Toulouse

Komistek RD, Walker SA, Crossett LS,Running D, Dennis DA (1998) In vivo kinematics of PS implanted knees during gait. 11th Conference of the ESB,Toulouse

Lewandowski PJ, Askew MJ, Lin DF,Hurst FW, Melby A (1997) Kinematicsof posterior cruciate ligament-retainingand -sacrificing mobile bearing total knee arthroplasties. J Arthroplasty 12:777–784

Wang Y, Yan S, Zeng J, Zhang K. The biomechanical effect of different posterior tibial slopes on the tibiofemoral joint after posterior-stabilized total knee arthroplasty. J Orthop Surg Res. 2020 Aug 12;15(1):320.

Pritchett JW. Patients prefer a bicruciate-retaining or the medial pivot total knee prosthesis. J Arthroplast. 2011;26:224–8.

Victor J, Bellemans J. Physiologic kinematics as a concept for better flexion in TKA. Clin Orthop Relat Res. 2006;452:53–8.

Chambers AW, Wood AR, Kosmopoulos V, Sanchez HB, Wagner RA. Effect of posterior tibial slope on flexion and anterior-posterior tibial translation in posterior cruciate-retaining total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2016;31:103–6.

Fujito T, Tomita T, Yamazaki T, Oda K, Yoshikawa H, Sugamoto K. Influence of posterior tibial slope on kinematics after cruciate-retaining total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2018;33:3778–82.

Fujimoto E, Sasashige Y, Tomita T, Iwamoto K, Masuda Y, Hisatome T. Significant effect of the posterior tibial slope on the weight-bearing, midflexion in vivo kinematics after cruciate-retaining total knee arthroplasty. J Arthroplast. 2014;29:2324–30.

Okazaki K, Tashiro Y, Mizu-uchi H, Hamai S, Doi T, Iwamoto Y. Influence of the posterior tibial slope on the flexion gap in total knee arthroplasty. Knee. 2014;21:806–9.

Oka S, Matsumoto T, Muratsu H, Kubo S, Matsushita T, Ishida K, et al. The influence of the tibial slope on intra-operative soft tissue balance in cruciate-retaining and posterior-stabilized total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22:1812–8.

Ostermeier S, Hurschler C, Windhagen H, Stukenborg-Colsman C. In vitro investigation of the influence of tibial slope on quadriceps extension force after total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14:934–9.

Collier, M. B., Engh, C. A. J., McAuley, J. P., & Engh, G. A. Factors associated with the loss of thickness of polyethylene tibial bearings after knee arthroplasty. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume, 89(6), 1306–1314.

Kang KT, Koh YG, Son J, Kwon OR, Lee JS, Kwon SK. Comparison of Kinematics in Cruciate Retaining and Posterior Stabilized for Fixed and Rotating Platform Mobile-Bearing Total Knee Arthroplasty with respect to Different Posterior Tibial Slope. Biomed Res Int. 2018 Jun11;2018:5139074.

Kyoung-Tak Kang, Yong-Gon Koh, Juhyun Son, Oh-Ryong Kwon, Jun-Sang Lee, Sae Kwang Kwon. Biomechanical Effects of Posterior Condylar Offset and Posterior Tibial Slope on Quadriceps Force and Joint Contact Forces in Posterior-Stabilized Total Knee Arthroplasty. BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 4908639, 12 pages, 2017.

Kang KT, Kwon SK, Son J, Kwon OR, Lee JS, Koh YG. The increase in posterior tibial slope provides a positive biomechanical effect in posterior-stabilized total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Oct;26(10):3188-3195.

Ravishanker Baliga B, Raghuvir Pai B, Satish Shenoy, Atmananda Hegde K, Sharath Rao K, Shubham Swaroop & Abhijeet Shetkar (2018) Effect of posterior tibial slope and implant material on the bone-implant system following TKA: A finite element study, Cogent Engineering, 5:1, 1513771,

Tachibana, Muratsu, Kamimura, Ikuta, Oshima, Koga, Matsumoto, Maruo, Miya, Kuroda. Influence of posterior tibial slope on one-year postoperative patient satisfaction after posterior stabilized total knee arthroplasty. Orthopaedic ProceedingsVol. 101-B, No. SUPP_5

Vaidya, N., Aski, B., & Patil, R. (2016). Total knee arthroplasty and posterior tibial slope. International Surgery Journal, 2(1), 43-46.

Singh G, Tan JH, Sng BY, Awiszus F, Lohmann CH, Nathan SS. Restoring the anatomical tibial slope and limb axis may maximise post-operative flexion in posterior-stabilised total knee replacements. Bone Joint J. 2013 Oct;95-B(10):1354-8.

Seo SS, Kim CW, Kim JH, Min YK. Clinical results associated with changes of posterior tibial slope in total knee arthroplasty. Knee Surg Relat Res. 2013;25(1):25-29.

Shen, Y., Li, X., Fu, X., & Wang, W. (2015). A 3D finite element model to investigate prosthetic interface stresses of different posterior tibial slope. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23(11), 3330–3336.

Vince, K. G.Why knees fail.The Journal of Arthroplasty, 18(3 Suppl 1), 39–44.

Lee, H.-Y., Kim, S.-J., Kang, K.-T., Kim, S.-H., & Park, -K.-K. The effect of tibial posterior slope on contact force and ligaments stresses in posterior-stabilized total knee arthroplasty-explicit finite element analysis. Knee Surgery & Related Research, 24(2), 91–98.

Schnurr, C., Eysel, P., & König, D. P. Is the effect of a posterior cruciate ligament resection in total knee arthroplasty predictable? International Orthopaedics. Berlin/Heidelberg.

Yoo, J. H., Chang, C. B., Shin, K. S., Seong, S. C., & Kim, T.K. Anatomical references to assess the posterior tibial slope in total knee arthroplasty: A comparison of 5 anatomical axes. The Journal of Arthroplasty, 23(4), 586–592.

Medda S, Kundu R, Sengupta S, Pal AK. Anatomical variation of posterior slope of tibial plateau in adult Eastern Indian population. Indian J Orthop 2017;51:69-74.

Brazier J, Migaud H, Gougeon F, Cotten A, Fontaine C, Duquennoy A. Evaluation of methods for radiographic measurement of the tibial slope. A study of 83 healthy knees. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1996;82:195-200.

Akagi M et al. An anteroposterior axis of the tibia for total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2004(420):213-9.

Kızılgöz V, Sivrioğlu AK, Ulusoy GR, Yıldız K, Aydın H, Çetin T. Posterior tibial slope measurement on lateral knee radiographs as a risk factor of anterior cruciate ligament injury: A cross-sectional study. Radiography (Lond). 2019 Feb;25(1):33-38.

Escobar A et al. Responsiveness and clinically important differences for the WOMAC and SF-36 after total knee replacement. Osteoarthritis and Cartilage, Volume 15, Issue 3, 273 - 280

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30