ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดข้อต่อขากรรไกรกับการเคี้ยวข้างเดียว

ผู้แต่ง

  • สิทธา จิรกุลสมโชค

คำสำคัญ:

อาการปวดข้อต่อขากรรไกร, การเคี้ยวข้างเดียว

บทคัดย่อ

          จากประสบการณ์ของผู้ทำการศึกษาในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดข้อต่อขากรรไกรมักพบว่าผู้ป่วยมีนิสัยการเคี้ยวอาหารข้างเดียว(หมายถึงการเคี้ยวด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกข้างอย่างชัดเจน)มาก่อนที่จะมีอาการปวดเป็นส่วนใหญ่    ซึ่งพบได้ทั้งเคี้ยวด้านเดียวกับข้อต่อขา กรรไกรที่ปวด (unilateral chewing)  และด้านตรงกันข้ามกับข้อต่อขากรรไกรที่ปวด(contralateral chewing)     โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเคี้ยวด้านเดียวกับข้อต่อขากรรไกรที่ปวด   ซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้ข้อต่อขากรรไกรข้างนั้นทำงานหนักกว่าปกติทำให้เกิดความเสื่อมหรือบาดเจ็บของข้อต่อและเนื้อ เยื่อเกี่ยวพันรอบข้อจนทำให้มีอาการปวด แต่พบว่าในผู้ป่วยเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่เคี้ยวข้างเดียวด้านตรง กันข้ามกับข้อต่อขากรรไกรข้างที่ปวดซึ่งแย้งกับเหตุผลข้างต้น

          การศึกษานี้ต้องการหาคำตอบว่าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรนั้นมีนิสัยการเคี้ยวอาหารข้างเดียวมาก่อนที่จะมีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรมาก-น้อยแค่ไหน  และมีสัดส่วนการเคี้ยวข้างเดียวด้านตรงกันข้ามกับข้อต่อขากรรไกรที่ปวด(contralateral chewing)มากน้อยเพียงใดเทียบกับการเคี้ยวข้างเดียวด้านเดียวกับข้อต่อขากรรไกรที่ปวด(unilateral chewing)  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อต่อขากรรไกร

            ผลการศึกษา : มีผู้ป่วยเพศชาย 39 คน  เพศหญิง 111 คน   ปวดข้อต่อขากรรไกรข้างขวา 67 ราย   ปวดข้อต่อขากรรไกรข้างซ้าย 81 ราย   ปวดข้อต่อขากรรไกรทั้งสองข้าง 3ราย

            เมื่อนำเอาเฉพาะผู้ป่วยที่ปวดข้อต่อขากรรไกรข้างเดียว 148 รายมาวิเคราะห์จะพบว่า มีการเคี้ยวด้านเดียวถึง130 ราย (88%)  โดยเคี้ยวข้างเดียวกับข้อต่อที่ปวด  85 ราย(58%)   เคี้ยวข้างตรงกันข้ามกับข้อต่อขากรรไกรที่ปวด  45 ราย(30%)   เคี้ยวเท่ากันทั้งสองข้าง 18 ราย(12%) 

             สรุป: การเคี้ยวด้านเดียวน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการปวดข้อต่อขากรรไกรโดยมักจะเคี้ยวด้านเดียวกับข้อต่อที่ปวดแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่จะพบว่าเคี้ยวด้านตรงข้ามกับข้อต่อขากรรไกรข้างที่ปวด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dworkin SF, Huggins KH, LeResche L, Von Korff M, Howard J, Truelove E, et al. Epidemiology of signs andsymptoms in temporomandibular disorders: clinical
signs in cases and controls. J Am Dent Assoc 1990;120:273-81.

Rutkiewicz Occurrence of clinical signs of temporomandibular disorders in adult Finns. J Orofac Pain 2006;20:208-17

Etsuko Motegi, Haruyo Miyazaki, Isao Ogura, Harumi Konishi, Masayuki Sebata (1992) An orthodontic study of temporomandibular joint disorders Part 1: Epidemiological research in Japanese 6–18 year olds. The Angle Orthodontist: Vol. 62, No. 4 (1992) , pp. 249-256.

McNamara JA Jr, Seligman DA, Okeson JP. Occlusion,orthodontic treatment, and temporomandibular disorders:a review. J Orofac Pain 1995;9:73-90.

Okeson JP, for the American Academy of OrofacialPain. Orofacial Pain: Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Chicago, Ill.: Quintessence Pub, 1996

A.Korszun, E.Papadopoulos, M.Demitrack, C.Engleberg, L.Crofford The relationship between temporomandibular disorders and stress-associated syndromes . Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 1998 ;Volume 86, Issue 4, Pages 416-420

Juan Fernando Casanova-Rosado, Carlo Eduardo Medina-Solís, Ana Alicia Vallejos-Sánchez, Alejandro José Casanova-Rosado, Bernardo Hernández-Prado and Leticia Ávila-Burgos : Prevalence and associated factors for temporomandibular disorders in a group of Mexican adolescents and youth adults Clinical Oral Investigations 2006;10:42-49

M. Naeije* and N. Hofman , Biomechanics of the Human Temporomandibular Joint during Chewing J Dent Res 2003 ;82(7):528-531, 2003

Faulkner MG, Hatcher DC, Hay A (1987). A three-dimensional investigation of temporomandibular joint loading. J Biomech 20:997-1002.

Korioth TWP (1997). Simulated physics of the human mandible. In: Science and practice of occlusion. McNeill C, editor. Chicago. Quintessence Publishing Co., pp. 179-186

Kuboki T, Azuma Y, Orsini MG, Takenami Y, Yamashita A (1996).Effects of sustained unilateral molar clenching on the temporomandibular joint space. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 82:616-624.

Palla S, Gallo LM, Gössi D. Dynamic stereometry of the temporomandibular joint. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1:37-47.

Gallo LM. Modeling of temporomandibular joint function using MRI and jaw-tracking technologies--mechanics. Cells Tissues Organs. 2005;180(1):54-68.

Langenbach GE, Hannam AG (1999). The role of passive muscle tensions in a three-dimensional dynamic model of the human jaw. Arch Oral Biol 44:557-573.

Yatabe M, Zwijnenburg A, Megens CC, Naeije M (1997). Movements of the mandibular condyle kinematic center during jaw opening and closing. J Dent Res 76:714-719.

Naeije M (2003). Measurement of condylar motion; a plea for the use of the condylar kinematic center. J Oral Rehabil 30:225-230

Cox KW .Temporomandibular disorder and new aural symptoms. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008; 134(4):389-93

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-19