การพัฒนาระบบการบริการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • สุทธิรัตน์ บุษดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

คำสำคัญ:

การบริการเยี่ยมบ้าน, การดูแลต่อเนื่อง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและพัฒนาระบบการบริการเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาสารคาม

วิธีการศึกษา : การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้พัฒนาระบบ จำนวน 43 คน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูจำนวน 414 คน ในปี 2560 – 2562  มี 5 ขั้นตอน 1. สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ 2. ออกแบบกิจกรรม 3. ปฏิบัติเชิงทดลอง 4. ประเมินผลการปฏิบัติ 5. เผยแพร่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบ Friedman test และ Wilcoxon signed rank test และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา : มี 9 กระบวนการ คือ พัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลเชื่อมโยงกับเครือข่าย พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง พัฒนาการจัดบริการเชิงรุกในชุมชน  พัฒนาการจัดระบบบริการเชิงรับ พัฒนาการสร้างเครือข่ายการดูแลที่เข็มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมและจัดบริการเชื่อมโยงกับชุมชน พัฒนาการประกันคุณภาพการพยาบาลชุมชน ทำคู่มือและเผยแพร่นวตกรรม ชุด “การมีส่วนร่วมในการพี่งตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพ”

สรุปผลการศึกษา : การวิจัยและพัฒนา พบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 89.76และร้อยละ 86.58  ความพึงพอใจต่อบริการเยี่ยมบ้านและต่อนวัตกรรม ระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 93.79 และร้อยละ 97.24  การเปรียบเทียบคะแนน Barthel index of ADL ขณะจำหน่ายกับเมื่อครบ 6 เดือน พบแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ Asymp Sig 0.000

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี (ด้านสาธารณสุข). นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; 2559.

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผน ยุทธศาสตร์ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ : อิโมชั่น อาร์ตจำกัด; 2560. 3. World Stroke Organization. Up again after stroke. [cited 2018 Feb 15]. Retrieved from http://www.world stroke campaign.org/

Strong K, Mathers C,& Bonita R. Preventing stroke : saving lives around the world. Lancet Neurol 2007 ; 6:182-7 5. วนัชพร อุสส่าห์กิจ. Pre-hospital delay in acute stroke and TIA North - Estern. Thai Journal of Neuroscience. 2556 ; 8(4): 43-51. 6. ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง และคณะ.ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2561. นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2561. 7. งานแผน โรงพยาบาลมหาสารคาม. เอกสารประกอบการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561. มหาสารคาม : งานแผน โรงพยาบาลมหาสารคาม ; 2561.

เบญจรงค์ ศรีสุระ.กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน กรณีศึกษา.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2562 ; 16(3) : 72-82.

งานแผน โรงพยาบาลมหาสารคาม.เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559. มหาสารคาม : งานแผน โรงพยาบาลมหาสารคาม ; 2559. 10. กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล service plan.ปทุมธานี : พิมพ์ครั้งที่ 1. สื่อตะวันจำกัด; 2561.

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. การพยาบาลผู้ป่วยที่ บ้าน.นนทบุรี : พิมพ์ครั้งที่ 1 :ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.

เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์และคณะ.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

ธนัชญา พูลสวัสดิ์.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

ปัทมา อิสรพงศ์.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

นิเสาะ ถือราโอะ.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

บังอร บรรจง.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

ดารุณี ช่วยเรือง.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

กัญญาภัทร ศึกวัฒนา.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

ลลิตา เหมทานนท์.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

นิ่มนวล โยคิน.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

กรวิภา แก้วสุข.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

ปนัดดา ลำภู.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

จุฑามาศ นามม่วง.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

วันเพ็ญ สินธุ.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

มัลลิกา จงกฎ. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณภาพงานเยี่ยมบ้านกลยุทธ์ service plan วันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น. กรุงเทพมหานคร ; 2557

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30