การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ผู้แต่ง

  • มณฑ์สิริ จินาเพ็ญ
  • เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

คำสำคัญ:

พยาธิวิทยากายวิภาค, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพยาธิวิทยากายวิภาค ที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผลการวิจัย : ภายหลังจากการใช้งานจริงพบว่าช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและลดการทำงานลงหลายขั้นตอน, ช่วยลดความผิดพลาดในการออกผล, การรายงานผลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น, ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทำรายงานรายรับรายจ่ายและภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำทะเบียนสิ่งส่งตรวจได้เป็นระบบมากขึ้น

อภิปราย : การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาดและจำนวนขั้นตอนในการทำงาน จัดทำรายงานที่สำคัญได้เป็นระบบและรวดเร็ว โดยรวมทั้งหมดทำให้ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ghaznavi F, Evans A, Madabhushi A, Feldman M. Digital imaging in pathology: whole-slide imaging and beyond. Annu Rev Pathol. 2013 Jan 24;8:331-59. doi: 10.1146/annurev-pathol-011811-120902. Epub 2012 Nov 15. PMID: 23157334.

Dov D, Kovalsky SZ, Feng Q, Assaad S, Cohen J, Bell J, Henao R, Carin L, Range DE. Use of Machine Learning-Based Software for the Screening of Thyroid Cytopathology Whole Slide Images. Arch Pathol Lab Med. 2021 Oct 20. doi: 10.5858/arpa.2020-0712-OA. Epub ahead of print. PMID: 34669924.

Smith NE. Resident Case Tracker. Arch Pathol Lab Med. 2021 Aug 26. doi: 10.5858/arpa.2020-0779-EP. Epub ahead of print. PMID: 34437701.

Zarella MD, Bowman D, Aeffner F, Farahani N, Xthona A, Absar SF, Parwani A, Bui M, Hartman DJ. A Practical Guide to Whole Slide Imaging: A White Paper From the Digital Pathology Association. Arch Pathol Lab Med. 2019 Feb;143(2):222-234. doi: 10.5858/arpa.2018-0343-RA. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30307746.

Pantanowitz L, Mackinnon AC Jr, Sinard JH. Tracking in anatomic pathology. Arch Pathol Lab Med. 2013 Dec;137(12):1798-810. doi: 10.5858/arpa.2013-0125-SA. Epub 2013 May 1. PMID: 23634908.

Hedvat CV. Digital microscopy: past, present, and future. Arch Pathol Lab Med. 2010 Nov;134(11):1666-70. doi: 10.5858/2009-0579-RAR1.1. PMID: 21043820.

Smith ML, Raab SS. Assessment of latent factors contributing to error: addressing surgical pathology error wisely. Arch Pathol Lab Med. 2011 Nov;135(11):1436-40. doi: 10.5858/arpa.2011-0334-OA. PMID: 22032570.

Sirota RL. Error and error reduction in pathology. Arch Pathol Lab Med. 2005 Oct;129(10):1228-33. doi: 10.5858/2005-129-1228-EAERIP. PMID: 16196509.

Laposata M, Cohen MB. It's Our Turn: Implications for Pathology From the Institute of Medicine's Report on Diagnostic Error. Arch Pathol Lab Med. 2016 Jun;140(6):505-7. doi: 10.5858/arpa.2015-0499-ED. Epub 2016 Jan 12. PMID: 26756648.

Dintzis SM, Clennon EK, Prouty CD, Reich LM, Elmore JG, Gallagher TH. Pathologists' Perspectives on Disclosing Harmful Pathology Error. Arch Pathol Lab Med. 2017 Jun;141(6):841-845. doi: 10.5858/arpa.2016-0136-OA. Epub 2017 Mar 31. PMID: 28362155.

Nakhleh RE. Patient safety and error reduction in surgical pathology. Arch Pathol Lab Med. 2008 Feb;132(2):181-5. doi: 10.5858/2008-132-181-PSAERI. PMID: 18251572.

Sirota RL. Defining error in anatomic pathology. Arch Pathol Lab Med. 2006 May;130(5):604-6. doi: 10.5858/2006-130-604-DEIAP. PMID: 16683870.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30