การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic compression plate กับ Locking compression plate

ผู้แต่ง

  • เนติ สาธิตสมิตพงษ์ -

คำสำคัญ:

กระดูกต้นขาส่วนกลางหัก, Dynamic compression plate, Locking compression plate

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะกระดูกต้นขาส่วนกลางหักที่ไม่มีชิ้น comminution หรือมีชิ้น comminution ขนาดเล็กระหว่าง dynamic compression plateกับlocking compression plate    รูปแบบและวิธีวิจัย : ทำการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) ในผู้ป่วยที่มีกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ใน Winquist and Hansen classification 0 และ 1 ที่เข้ามารักษาในแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 121 ราย โดยศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธี ORIF with DCP กับ ORIF with LCP

          ผลการศึกษา : DCP พบ complication มากกว่า LCP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) โดย DCP พบ complication 9 ราย แบ่งเป็น delayed union 5 ราย และfail plate 4 ราย ทั้ง 9 รายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน Winquist and Hansen type 1 ส่วน LCP ไม่พบcomplicationเลยทั้ง type 0 และ type 1 DCP และ LCP มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่พบ radiographic union ใกล้เคียงกัน คือ DCP 4.99 เดือน LCP 5.08 เดือน
(p-value = 0.607) เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มย่อย พบว่าใน DCP ผู้ป่วย type 1 มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่พบ radiographic union มากกว่า type 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ type0 4.36 เดือน type1 5.24 เดือน (p-value = 0.041) แต่ใน LCP ไม่พบความแตกต่าง

          สรุปผลการศึกษา : ใน Winquist and Hansen classification type 1 การใช้ LCP มีความเหมาะสมกว่าการใช้ DCP เนื่องจากให้ผลการรักษาที่ดีกว่า ส่วนในกรณี Winquist and Hansen type 0 ทั้ง DCP และ LCP ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Enninghorst, Natalie MD; McDougall, Debra RN, Population-based epidemiology of femur shaft fractures, Journal of Trauma and Acute Care Surgery: June 2013 - Volume 74 - Issue 6 - p 1516-1520

J Christie, C Court-Brown, A W Kinninmonth, C R Howie, Intramedullary locking nails in the management of femoral shaft fractures, J Bone Joint Surg Br. 1988 Mar;70(2):206-10

William M Ricci, Brett R Bolhofner et al. Indirect reduction and plate fixation, without grafting, for periprosthetic femoral shaft fractures about a stable intramedullary implant. J Bone Joint Surg Am. 2006 Sep;88 Suppl 1 Pt 2:275-82

Michael Zlowodzki, Dennis Vogt et al. Plating of femoral shaft fractures: open reduction and internal fixation versus submuscular fixation, J Trauma 2007 Nov;63(5):1061-5

Riikka E Koso , Cristina Terhoeve et al. Healing, nonunion, and re-operation after internal fixation of diaphyseal and distal femoral fractures: a systematic review and meta-analysis

Int Orthop. 2018 Nov;42(11):2675-2683.

A. Paige Whittle. Fracture of the lower extremity. In S. Terry Canale, editor. Campbell’s

operative orthopaedics, volume three. 11th ed. New York: Mosby; 2008. p 3190-217

Sean E Nork. Fracture of the shaft of femur.: In Robert W. Bucholz, editor. Rockwood and Green’s Fracture in adult, volume two. 6th ed.: Lippincott William & Wilkins; 2006. p1845-910

Alho A, Stiomsoe K, Ekland A. Locked intramedullary nailing of femoral shaft fracture. The Journal of Trauma. 1991; 31:49-59

Chi-Chuan Wu, Treatment of femoral shaft aseptic nonunion associated with plate failure. The Journal of Trauma, Injury, Infection and Clinical Care. 2001;11:710-3.

Kenneth A Egol, Erik N Kubiak et al. Biomechanics of locked plates and screws. J Orthop Trauma. 2004 Sep;18(8):488-93

T. Amornmoragot, Comparison of comminuted femoral shaft fracture treatment between locking compression plate and dynamic compression plate. The thai journal of orthopaedic surgery: 43 No.1-2: 18-25

T Apivatthakakul, S Chiewcharntanakit. Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) in the treatment of the femoral shaft fracture where intramedullary nailing is not indicated. Internal technique.Journal of orthopaedic trauma. 1999:13: 401- 406.

Geissler WB, Powell TE, Blickenstaff KR, Savoie FH. Compression plating of acute femoral shafts fractures. Orthopedics. 1995; 18(7): 655-60.

R A Winquist, S T Hansen Jr Comminuted fractures of the femoral shaft treated by intramedullary nailing. Orthop Clin North Am. 1980 Jul;11(3):633-48.

M. Ahmad a, R. Nanda et al. Biomechanical testing of the locking compression plate: When does the distance between bone and implant significantly reduce construct stability? Injury, Int. J. Care Injured (2007) 38, 358—364

Hee-Gon Park, Yong-Eun Shin Accelerated callus formation and fracture union in patients with femoral or tibial shaft fracture and traumatic head injuries. injuries. J ortho Rehab Surg. 2017;1(3):1-4

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30