Published: 2015-01-14

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต

จิราพร พวงสมบัติ, ศิริอร สินธุ, อรพรรณ โตสิงห์, พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง

22-32

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี

วรัทยา ทัดหล่อ, ภาวนา กีรติยุตวงศ์, ชนัดดา แนบเกษร, นิภาวรรณ สามารถกิจ

57-69

คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ ในภาคตะวันออก

ตระกูลวงศ์ ฤาชา, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สมสมัย รัตนกรีฑากุล

70-83