Focus and Scope

นโยบายและกลุ่มเป้าหมายของวารสาร

1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสาธารณสุข ให้กับทันตบุคลากร

2) เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากรได้นำเสนอผลงานวิชาการ ได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ ทบทวนวรรณกรรมทางด้านทันตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและทันตบุคลากร

Peer Review Process

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน

All submitted menuscripts must be reviewed by expert reviewers at least 3 reviewers.

Publication Frequency

วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารทันตาภิบาล (TDNJ)

บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารทันตาภิบาล

  1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความทั้งวิจัยพื้นฐานและบทความวิจัยประยุกต์ ทางทันตสาธารณสุข

  2. รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นบทความที่นำเสนอรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่งได้แก่ การค้นพบโรคใหม่ การพบความสัมพันธ์ ความเกี่ยวเนื่องของโรค หรือปรากฏการณ์ใดๆ ที่เกิดร่วมกันอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน หรือการค้นพบวิธีการรักษาโรคแบบใหม่  ยาใหม่  หรือแม้กระทั่งผลการรักษาโรคจากยาเดิมซึ่งให้ผลแตกต่างจากปกติโดยมีเหตุผลรองรับทางวิทยาศาสตร์

  3. บทวิทยาการคลินิก (Clinical science article)  เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม  เทคนิค วิธีการ รวมทั้งข้อมูลในห้องปฎิบัติการ

  4. บทความทางการศึกษา (Education and academic article)  เป็นบทความที่เกี่ยวกับการศึกษา การเรียนการสอนทางทันตสาธารณสุข

  5. นโยบายทางทันตสาธารณสุข (Oral Health Policy) เป็นบทความที่เกี่ยวกับนโยบายทางทันตสาธารณสุข

  6. บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งทางทันตกรรม ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือ นำมาเรียบเรียง  วิเคราะห์  วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

Sponsors

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Sirindhorn College of Public Health Khon Kaen Province, Praboromarajchanok institute, Ministry of Public Heath

Sources of Support

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Sirindhorn College of Public Health KhonKaen Province, Praboromarajchanok institute, Ministry of Public Heath

Journal History

วารสารทันตาภิบาล จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสาธารณสุข ให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากรได้นำเสนอผลงานวิชาการ ได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ ทบทวนวรรณกรรม ทางด้านทันตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ทันตบุคลากร และผู้สนใจ รวมถึงจะส่งผลต่อประชาชนผู้มารับบริการทางทันตกรรมต่อไป มีบรรณาธิการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้

พ.ศ. 2533-2536   ทพ.ทวีศักดิ์ พากเพียร

พ.ศ. 2537-2538   ทพ.เอกชัย ด่านชาญชัย

พ.ศ. 2539-2540   ทพญ.ศิริภา คงศรี

พ.ศ. 2541-2547   ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์

พ.ศ. 2548-2552   ทพญ.โสรยา เฉลยจิต

พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์