กระบวนการพิจารณาบทความ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้แต่งส่งบทความ

ขั้นตอนที่ 2 วารสารพิจารณาบทความเบื้องต้น ก่อนแจ้งให้ผู้แต่งทราบ