วารสารทันตาภิบาล (Thai Dental Nurse Journal)

เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Online:2697-665X

Vol. 30 No. 2 (2019): July-December 2019

Published: 2019-12-26

Knowledge, attitude and behaviors of oral health care of Students grade 4-6 in Amnoywet school Sriprachan District, Suphanburi Province

กุลธิดา ประภายนต์, ชฎาพร โรจน์บัวทอง, วารุณี สุดตา

13-24

Life experience to pregnancy in graduate students

อภิญญา ยุทธชาวิทย์

26-40

The Electronic Cigarettes Behavior Using among Dental Public Health Students In A Higher Education Institution, Phitsanulok Province

ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์, สมตระกูล ราศิริ, ธิดารัตน์ ราศิริ

56-66

The effect of oral health promotion program applying sense of coherence on oral health related quality of life of the elderly with diabetes

ภูมิฤทัย จุรัณณะ, ประนัดดา โพธิ์ปักขา, จอนสัน พิมพิสาร

67-79

Assessment of oral health literacy of primary school students

อนุพงษ์ สอดสี, นลินี ณ นคร, สังวรณ์ งัดกระโทก

80-91

The effects of storytelling on oral health among pre-school children at Tha Lad Khoa child development center, Tha Lad Khoa District, Chok Chai District, Nakhon Ratchasima Province

บัณฑิต นิตย์คำหาญ, เจวลี ผ่องแผ้ว, อาภาภรณ์ พรมรักษา

121-130

Oral heatlh status and oral health related quality of life in school children, Meuang District, Khon Kaen Province

จุฬนาริน วิทยวรรณกุล, อรวรรณ นามมนตรี, วรวัฒน์ แก่นจันทร์

131-141

Knowledge management at all levels in the organization in term of Thailand 4.0 for sustainable development among the public and private organizations

ชมพูนุท สิริพรหมภัทร, กิรณา แต้อารักษ์, ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์

143-153

View All Issues

                                                                 Indexed in tci