กองบรรณาธิการ

เว็บไซต์วารสาร
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/index

อีเมลวารสาร
tdn.journal@gmail.com

บรรณาธิการ

ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: ywerachat@hotmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ทพ.วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: wuttikul@scphkk.ac.th

กองบรรณาธิการ

ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์

ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อีเมล์: drwikul@gmail.com และ wikul.v@anamai.go.th

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อีเมล์: preeda.tae@gmail.com

รศ.ดร.ทพ.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์: suwudo@kku.ac.th

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์: teepla@kku.ac.th

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อีเมล์: ballswu@gmail.com

รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์: songkramchai@gmail.com

ผศ.ดร.นิรุวรรณ (อุประชัย) เทรินโบล์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์: niruwan_o@yahoo.com

ภญ.ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

อีเมล์: kayabdul1974@gmail.com

ดร.ปริญญา จิตอร่าม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

อีเมล์: dr.parinyaa@gmail.com

ทพ.เอกชัย ด่านชาญชัย

ทันตแพทย์อิสระ

ที่อยู่: 90/70 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ดร.ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: orawann16@hotmail.com

ดร. สุพัตรา วัฒนเสน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   

อีเมล์: osupatra@yahoo.com

ดร.บัณฑิต นิตย์คำหาญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

อีเมล์: bandit@scphkk.ac.th

ผศ.ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อีเมล์: racha_ng@hotmail.com

กองบริหารจัดการวารสาร

ทพญ.ศิริภา คงศรี (เกษียณอายุราชการ)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: siripa@scphkk.ac.th

อ.รัฐติภรณ์ ลีทองดี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: rathiporn@scphkk.ac.th

อ.อรัญญา ศรีสุนาครัว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: reamsiream@yahoo.com

ส.อ.ดร.วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: wacharaphol@scphkk.ac.th

นายภาคิน ตัณฑ์ณรงค์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์:

นายรวิน จุลสวัสดิ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล์: rawin@scphkk.ac.th