เว็บไซต์วารสาร    https://www.scphkk.ac.th  และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ

อีเมลวารสาร        tdn.journal@gmail.com
บรรณาธิการ      ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

                             อีเมล    ywerachat@hotmail.com มือถือ  081 717 2019

ผู้ช่วยบรรณาธิการ     ทพ.วุฒิกุล   ธนากาญจนภักดี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
                                     อีเมล wuttikul@scphkk.ac.th มือถือ 081 662 1429

กองบรรณาธิการ

ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อีเมล drwikul@gmail.com และ wikul.v@anamai.go.th โทร.02 590 4215

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น

อีเมล  preeda.tae@gmail.com    มือถือ 063-969 9539

รศ.ดร.ทพ. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล suwudo@kku.ac.th  มือถือ 081 261 0325

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูรจอร์นส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล teepla@kku.ac.th  มือถือ 081 828 3486

ผศ.ดร.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อีเมล ballswu@gmail.com    มือถือ 085 163 8780

รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล songkramchai@gmail.com  มือถือ 089 895 7898

ผศ.ดร.นิรุวรรณ (อุประชัย) เทรินโบล์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล niruwan_o@yahoo.com    มือถือ 086 854 3879

ภญ.ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

อีเมล kayabdul1974@gmail.com  มือถือ 092 250 3944

ดร.ปริญญา จิตอร่าม        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

อีเมล dr.parinyaa@gmail.com มือถือ  089 212 9949

ทพ.เอกชัย ด่านชาญชัย     ทันตแพทย์อิสระ ที่อยู่ 90/70 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

มือถือ 089 714 5038

ดร.ทพญ. อรวรรณ นามมนตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล orawann16@hotmail.com  มือถือ 083-599 2960

ดร. สุพัตรา วัฒนเสน        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   

อีเมล osupatra@yahoo.com  มือถือ   081 715 0407

ดร.บัณฑิต   นิตย์คำหาญ    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

อีเมล bandit@scphkk.ac.th    มือถือ 081 261 1294

ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อีเมล  racha_ng@hotmail.com   มือถือ 081 534 5099

 

กองบริหารจัดการวารสาร

ทพญ.ศิริภา  คงศรี     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล siripa@scphkk.ac.th  มือถือ 089 710 7195

อาจารย์รัฐติภรณ์   ลีทองดี     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล rathiporn@scphkk.ac.th มือถือ 096 146 5616

อาจารย์อรัญญา ศรีสุนาครัว   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล reamsiream@yahoo.com

ดร.วัชรพล วิวรรศน์  เถาว์พันธ์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล  wacharaphol@scphkk.ac.th มือถือ 085 011 9832

นายภาคิน   ตัณฑ์ณรงค์         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

มือถือ 099 257 4656

ว่าที่ร้อยตรีชินกฤต ณิยกูล   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อีเมล Chinnakit@scphkk.ac.th