Oral Health status and Oral health behavior of primary school children aged 12 years in Bangkok

Main Article Content

ชนิกา โรจน์สกุลพานิช

Abstract

This study’s objectives were to evaluate dental health conditions and find relationships among personal characteristics, food and beverage consumption behaviors, tooth-brushing behaviors, and dental health conditions of school children aged 12 years in Bangkok. The study used secondary data of 374 samples from the 2017 Eighth Thailand National Oral Health Survey, Bureau of Dental Health, Department of Health. Descriptive statistics and multivariable logistic regression were used to analyze data.                                                                                                                                                                                                    The results showed that the majority of school children aged 12 years in Bangkok were boys at 53.2% and in middle school level at 60.2%. Regarding their dental health conditions, the prevalence of dental caries was at 40.9%, and the average decay, missing, and filling of permanent teeth (DMFT) was 1.1teeth/person (SD = 1.89). 67.6% had gingivitis. 57% had food and beverage consumption behaviors at a fair level by consuming large amounts 1 - 3 days per week averagely. Most daily consumed food and beverage were sodas and snacks. The majority of the samples (46.5%) had tooth-brushing behaviors at a moderate level. Only 6.4% of them daily brushed their teeth after lunch. In analyzing the relationships, the factors  related to dental caries were tooth-brushing after lunch (p-value = 0.037) and educational level (p-value = 0.004). Primary school children had a higher risk to have dental caries 1.94 times greater than middle school children (95%CI=1.24-3.04). Therefore, measures to discontinue selling sodas in primary schools and to promote regular activities of daily tooth-brushing after lunch should be set forth

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

1. สัมภาษณ์ ชาติอลงกรณ์ , สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ , สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวัฒนา.สุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตในเด็กปฐมวัย.วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์ 2553;1:642-57.
2. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 [อินเทอร์เนต]. กระทรวงสาธารณสุข. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_ link.php?nid= 2423& filename=Surveillance
3. Sterart BL, Sabbah WA, Owusu-Agyakwa GB. Dental pain experience and impact on children in tabuk, Saubia. Dental Journal. 2002; 14: 82-8.
4. WHO. Oral Health Surveys: basic methods. 4th ed. Geneva: World Health Organization; 2013.
5. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: การปฏิรูปกรุงเทพมหานคร. [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงวันที่ 10 กันยายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/ feb2559-4.pdf
6. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 1. [อินเตอร์เน็ต] มปท. [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561]. เข้าถึงได้จาก http://dental2.anamai.moph.go.th/ ewt_dl_link.php?nid=2425
7. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปทุมธานี: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดนโมพลัส; 2558.
8. วีระศักดิ์ พุทธาศรี และเพ็ญแข ลาภยิ่ง. การใช้บริการสุขภาพช่องปากของคนไทย 5 ปี หลังการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2552, 18(4): 289-503.
9. Zhu L, Petersen PE, Wang HY, Bian JY, Zhang BX.Oral health knowledge, attitudes and behaviour of children and adolescents in China.Int Dent J. 2003; 53(5): 289-98.
10. จันทร์เพ็ญ เกสรราช, นงลักษญ์ ดาวลอย, ปองชัย ศิริศรีจันทร์.พฤติกรรมทันตสุขภาพและสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุรินทร์. วารสารทันตาภิบาล. 2560; 28(2): 28-44.
11. ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา และศิริพร ส่งศิริประดับบุญ. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2561, 68(3): 279-287.
12. นันธินีย์ วังนันท์, นพวรรณ เปียซื่อ, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเด็กก่อนวัยเรียน. วารสารสภาการพยาบาล. 2560; 32(4): 55-66.
13. สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา.โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ; 2558.
14. ปฐมา วิเศษเขตรการณ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวักนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2561; 12(27): 49-61.