ASSOCIATION BETWEEN KNOWLEDGE, SELF-EFFICACY AND ORAL HEALTH CARE BEHAVIORS AMONG THE VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN BAN PUEK SUBDISTRICT, MUANG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE

Main Article Content

รุ่งเพชร บุญทศ

Abstract

The objective of this cross–sectional descriptive study was to identify association between knowledge, self-efficacy and oral health care behavior among the village health volunteers in Ban Puek subdistrict, Muang district, Chonburi province. Population of this study were 88 village health volunteers of Ban Puek Sub-district health promotion hospital. The research tool was a questionnaire developed by the researchers which had passed the quality test and received an acceptable rate. Analysis process was done by using a computer package program. Statistics for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. The inferential statistics were Chi-square and Pearson's product moment correlation coefficient.


            The study results indicated that most of the village health volunteers were female with 84.09%, the age of 55-69 years with 39.7%, passing a primary education with 50% and volunteering periods 11-20 years with 42.05%. The knowledge in oral health care was at the high level. The self-efficacy was at the good level, self-efficacy in oral health care behaviors was at the good level, and result-expectations in oral health care behaviors were at the excellent level. And the oral health care behaviors as overall were at the good level. Factors related to the dental health care behaviors were self-efficacy, self-efficacy in oral health care behaviors and the result-expectation in oral health care behaviors which had shown significant statistic results at .05. But personal factors, such as gender, age, education level, volunteering periods and knowledge of oral health care were not correlated with oral health care behaviors. Therefore, this study could be used by those people who worked in this field as a guideline to promote oral health care behaviors for the village health volunteers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

1. สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. Blueprint for change. [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562]. จาก: http://dental2.anamai. moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=1860&filename=st
2. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด; 2561.
3. สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารเกณฑ์การคัดเลือกอสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ. [อินเทอร์เน็ต]. 2560. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562]. จาก : http://dental2.anamai.moph.go.th/download/article/article_20170920162519.pdf
4. สุรีย์พันธ์ วรพงศธร. การวิจัยทางสุขศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง;2558.
5. บุษยมาส สลางสิงห์. ความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. [วิทยานิพนธ์].
ตรัง: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง; 2561.
6. อุบลรัตน์ บุญทา. ปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2546.
7. สุมาพร สุจำนงค์, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ. 2556;29(2):20-30.
8. ไฉไล เที่ยงกมล, กานดามณี พานแสง, ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์, อารญา โถวรุ่งเรือง. พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2558;7(2):1-15. 9. วัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555. 10. สิยาภา พนังแก้ว วัชรสินธุ์, เยาวภา ติอัชสุวรรณ, สุรเดช ประดิษฐบาทุกา. ปัจจัยระดับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556.
11. มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์. ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. [วิทยานิพนธ์]. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2559. 12. ศิริรัตน์ รอดแสวง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขตตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ. 2559; 12: 786-97.
13. ดวงใจ ชาวไทย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดตรัง. [วิทยานิพนธ์]. ตรัง: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง; 2561. 14. กนกนุช เนตรงามทวี. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล สถานะสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น. 2559; 23(2): 23-37.
15. อธิตยา ชุมศรี, วันเพ็ญ สมหอม. สภาวะโรคฟันผุ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทันตาภิบาล. 2562; 30(1): 55-68.
16. อุฬาริกา โยสิทธิ์. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาลัยธรรมศาสตร์; 2558.