Behaviors of caregivers related to dental caries of first permanent molar in Prathumsuksa 1 pupils Phayakkaphumpisai District, Mahasarakham Province

Main Article Content

จิตรา สุวรรณพันธ์
สุพรรณี พรหมเทศ
ศิริพร คําสะอาด

Abstract

               This cross-sectional study aimed to identify behaviors of caregiver related to dental caries of first permanent molars in Prathumsuksa 1 pupils, Phayakkaphumpisai District, Mahasarakham Province. Participants were 334 pupils from Prathumsuksa in primary schools and their caregivers. Data were collected by caries examination in pupils and interviewing their caregivers by a structured questionnaire during January   to March 2014. Data were analyzed using descriptive statistics, such as the percentage, mean, standard deviation, median, min, max.  The simple logistic and multiple logistic regressions were used to identify behavior of caregivers related to dental caries.


              The result showed that 43.7% of children had dental caries of first permanent molars with the mean DMFT of 0.8 (SD 1.2). The children whose caregivers graduated from primary schools had 2.09 times dental caries more than children’s caregivers graduated from higher primary school (95% CI 1.28 – 3.41). The children who experienced of deciduous tooth extraction had more caries of first permanent molars than children who did not accounted for 2.18 times (95%CI; 1.37 – 3.46). Moreover, children who did not drink plain milk had more caries of first permanent molars than those who did accounted for 0.39 times (95% CI ; 0.19 – 0.84).


              As a result, caregivers should be encouraged to take oral health care of their children at very young age. In addition, teachers are considered to be an important person who will advise pupils to promote tooth brushing after lunch at school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

1. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทยพ.ศ2555.กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการ โรงพิมพ์องศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก;2556.

2.Mohammadi TM, Kay EJ. Effect of Dental Caries on Children Growth.Contemporary Approach to Dental Caries 2012; 379-94.

3.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล. ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2553.

4.นิรุวรรณเทิร์นโบล์. ทันตสาธารณสุข. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา;2555.

5.Beauchamp J., Caufield PW, Crall JJ, Donly K,Feigal R, Gooch B, et al. Evidence-based clinical recommendations for the use of pitand-fissure sealants: a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs.J Am Dent Assoc.2008;139:257-68.

6.นุชนารถ เปล่งศรีงาม, สร้อยสน ธาราสมบัติ. ประสิทธิผลการเคลือบหลุมร่องฟันในโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข.2557; 23(1):91-8.

7. วราภรณ์ จิระพงษา, ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์, สุนีย์ วงคงคาเทพ, ปิยะดา ประเสริฐสม. คู่มือการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2548.กรุงเทพมหานคร: ออนพริ้นชอพ;2548.

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ปี 2555 จังหวัดมหาสารคาม[ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาสารคาม: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม;2555.

9. งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย. รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม[ไม่ได้ตีพิมพ์]. พยัคฆภูมิพิสัย: มหาสารคาม;2555.

10. วิภาพรล้อมสิริอุดม, ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล. ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551; 31(1):69-86.

11. Lwanga SK, Lemeshow S. Sample Size Determination in Health Studies: A Practical Manual. World Health Organization: Geneva;1991.

12. Hsieh FY, Bloch DA, Larsen MD. A simple method of simple size calculation for linear and logistic regression.Statistics in Medicine 1998; 17(14):1623-34.

13. Dukic W, Delija B, LulicDukic O.Caries prevalence among schoolchildren in Zagreb, Croatia. Croat Med J. 2011 Dec 15;52(6):665-71.

14. Wang JD, Chen X, Frencken J, Du MQ, Chen Z. Dental caries and first permanent molar pit and fissuremorphology in 7- to 8-year-old children in Wuhan, China. International Journal of Oral Science.2012; 4:157–60.

15.อโนมา รัตนะเจริญธรรม. ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต].กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2543.

16.Li Y, Wang W. Predicting caries in permanent teeth from caries in primary teeth. J Dent Res.2002 Aus; 81(8) : 561-6.

17.สุนีย์ วงศ์คงคาเทพ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฟันผุของเด็กไทย อายุ 3-5 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ยากจน และไม่ยากจน. วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 2555; 17(1):60–78.

18.ฐิตินันท์สุคนธ์ฤทธิกร. ผลของเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ดื่มหลังการรับประทานขนมแป้งอบกรอบเคลือบน้ำตาลต่อความเป็นกรดด่างของคราบจุลินทรีย์.[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต].กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2547.

19. Grenby T.H, Andrews A.T, Mistry M, Williums R.J.H. Dental caries protective agents in milk and milk product: investigations in vitro. Journal of Dentistry. 2002 Feb; 29(2): 83-92.