วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563

Main Article Content

วารสารโรคเอดส์

บทคัดย่อ

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563
-ความคุ้นเคย ความไว้วางใจ และค่านิยมด้านพฤติกรรมสุขภาพ: แนวโน้มการเลือกใช้ยาเพร็พ (PrEP) และการใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มประชากรหลักฯ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีในยุคปัจจุบัน

ณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์
 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2553-2562 ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
 
-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตามโมเดล Kirkpatrick

นุชนารถ แก้วดำเกิง, สิริพร ภิยโยทัย , จุฑามาศ มากกุญชร, ศิริกูล ชัยเจริญ, เบญจมาศ ใจงาม, เกศินี เขียนวารี
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
1.
วารสารโรคเอดส์. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563. วารสารโรคเอดส์ [ินเทอร์เน็ต]. 28 กันยายน 2020 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];32(3):79-131. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/245994
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ