ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง

ผู้แต่ง

  • มรุต ทองปาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
  • ศานิต วิชานศวกุล หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

คำสำคัญ:

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, ไขมันในเลือดสูง, ยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง

บทคัดย่อ

บทนำ: ปัจจุบันมีการบริโภคน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (CO) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อหวังผลช่วยควบคุมไขมันในเลือด แต่ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกถึงผลต่อระดับไขมันในเลือด การทำงานของตับ และ ไต ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง (M-S) เมื่อใช้ร่วมกัน

วิธีการวิจัย: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มเปิดเผยที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยอายุรกรรม รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ ที่ได้รับยา M-S โดยกลุ่มทดลองได้ CO ชนิดแคปซูลขนาด 1,000 mg เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ ติดตามผลไขมันในเลือด การทำงานของตับ และไต ก่อน และหลังได้ CO 8 สัปดาห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลพื้นฐาน และ student’s t-test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับไขมัน การทำงานของตับ และไต

ผลการศึกษา: กลุ่มที่ได้รับ CO 61 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 63 คน ไม่พบความแตกต่างของระดับไขมันคอเลสเตอรลอล แอลดีแอล, เอชดีแอล และ ไตรกลีเซอร์ไรด์ ( t-score 0.942, 1.83, -1.014, และ 1.477, p-value 0.35, 0.072, 0.315, และ 0.145 ตามลำดับ) และไม่พบความผิดปกติของค่าการทำงานของตับ และ ไต  

บทสรุป: ไม่พบผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือด และการทำงานของตับ และ ไต ในผู้ป่วยที่ได้รับยา M-S ร่วมกับ CO ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Marten B, Pfeuffer M, Schrezenmeir J. Medium-chain triglycerides. International Dairy Journal 2006;16:1374-82.

Assuncao ML, Ferreira HS, dos Santos AF, Cabral CR, Jr., Florencio TM. Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity. Lipids 2009;44:593-601.

Feranil AB, Duazo PL, Kuzawa CW, Adair LS. Coconut oil is associated with a beneficial lipid profile in pre-menopausal women in the Philippines. Asia Pac J Clin Nutr 2011;20:190-5.

Ahrens EH, Jr., Insull W, Jr., Blomstrand R, Hirsch J, Tsaltas TT, Peterson ML. The influence of dietary fats on serum-lipid levels in man. Lancet 1957;272:943-53.

Liau KM, Lee YY, Chen CK, Rasool AH. An open-label pilot study to assess the efficacy and safety of virgin coconut oil in reducing visceral adiposity. ISRN Pharmacol 2011;2011:949686.

Cardoso DA, Moreira AS, de Oliveira GM, Raggio Luiz R, Rosa G. A coconut extravirgin oil-rich diet increases HDL cholesterol and decreases waist circumference and body mass in coronary artery disease patients. Nutr Hosp 2015;32:2144-52.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30

Most read articles by the same author(s)