เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม

ผู้แต่ง

  • กรกต วีรเธียร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

คำสำคัญ:

อาหารปั่นผสม, เคล็ดลับ, การเตรียมอาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันยังมีการใช้อาหารปั่นผสม (blenderized diet) ทั้งกับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้าน โดยในทางปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยพร้อมที่จะกลับบ้าน ญาติหรือผู้ดูแลจะต้องมาเรียนวิธีการเตรียมอาหารที่ฝ่ายโภชนาการ
ซึ่งนักกำหนดอาหารจะทำหน้าที่คำนวณเพื่อกำหนดสูตรและปริมาณของส่วนผสมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งอาหารจากแพทย์ (diet order) รวมทั้งอธิบายวิธีการเตรียมอาหารปั่นผสมทุกขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ป่วยจะได้รับอาหารที่ถูกต้องเมื่อกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อญาติหรือผู้ดูแลเริ่มลงมือปฏิบัติ มักจะพบปัญหาในการเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วย
เกี่ยวกับความข้นหนืด การเลือกเครื่องปั่นอาหาร การเก็บรักษา และการอุ่นอาหาร ดังนั้น ในบทความนี้จึงได้แนะนำเคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอาหารปั่นผสมที่ถูกต้องตรงตามคำสั่งอาหารของแพทย์ทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการ และด้านความปลอดภัยของอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Home Health Care Unit, Ramathibodi Hospital. Home Care Data, 2012-2014.

Warodomwichit D, Yamwong P, Hongsprabhas P, Chittawattanarat K, Angkatavanich J, Pitprasert V et al. Thai clinical practice recommendations for nutritional management in adult hospitalized patients 2017 part 1: enteral nutrition (recommendation 1-4). Thai JPEN 2019;1:10-38.

ชนิดา ปโชติการ, สุนาฎ เตชางาม, พัชรวีร์ ทันละกิจ. อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาลและอาหารปั่นผสม. ใน: ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, สรณิต ศิลธรรม, บรรณาธิการ. พยาบาลโภชนบำบัด Nutrition Support Nurse. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, 2557. หน้า 101–10.

Weeks C. Home blenderized tube feeding: a practical guide for clinical practice. Clin Transl Gastroenterol 2019;10:1-4.

รุจิรา สัมมะสุต, อัจฉรา บุญทวี, อุดม วารกานนท์, สุรภี เสริมพณิชกิจ, สุนทรี สุคนธชาติ. วิธีการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสม สูตรรามาธิบดี. วารสารโภชนบำบัด 2539;1: 7-10.

World Health Organization. Information note about intake of sugars recommended in the WHO guideline for adults and children. [Internet] 2015 [Accessed date 2020 April 1]; Available from: URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงษ์ นิธิยา รัตนาปนนท์. มอลโตเด็กซ์ทริน (Maltodextrin). [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 2563 เมษายน 1]; เข้าถึงได้จาก: URL: http://foodnetworksolution.com/wiki/word/1914/maltodextrin-มอลโตเด็กซ์ทริน.

Lina B, Jonker D, Kozianowski G. Isomaltulose (Palatinose®): a review of biological and toxicological studies. Food Chem Toxicol 2002;40(10):1375-81.

Morr CV, Ha EYW. Whey protein concentrates and isolates: Processing and functional properties. Crit Rev Food Sci Nutr 1993;33:431-76.

The U.S. Dairy Export Council. Whey products definition, composition, functions. [Internet] [Accessed date 2021 May 14]; Available from: URL: http://usdec.files.cms-plus.com/PDFs/2008ReferenceManualsWhey_Lactose_Reference_Manual_Complete2_Optimized.pdf

My best. 10 อันดับเครื่องปั่นยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2020. [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 2563 มีนาคม 30]; เข้าถึงได้จาก: URL: http://my-Best.in.th/3865

เผยแพร่แล้ว

2021-06-25

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ