1. รับรองว่าเป็นบทความใหม่ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารใด ข้อมูลทั้งหมดเกิดขึ้นจริง

     2. ปฏิบัติตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     3. ต้องอ้างอิงบทความของผู้อื่นที่นามากล่าวในผลงานของตน

     4. ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

     5. ระบุว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยชุดใดบ้าง และเมื่อไร ถ้าหากไม่มี ต้องชี้แจง

     6. แจ้งกองบรรณาธิการทราบ หากพบข้อผิดพลาดที่มีนัยสาคัญในบทความ/การศึกษา เพื่อทาการแก้ไขหรือถอดถอนบทความ