กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาด้านบริหาร

นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นางพิมพ์ใจ  นัยโกวิท

นักวิชาการอิสระ

ดร.สุมล  ปวิตรานนท์

นักวิชาการอิสระ

ดร.ปนัดดา  ซิลวา

นักวิชาการอิสระ

ดร.เดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว

นักวิชาการอิสระ

ดร.บุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ

นักวิชาการอิสระ

 

 

บรรณาธิการบริหาร

 

ดร.ประไพ  วงศ์สินคงมั่น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรณาธิการ

ดร.นวลจันทร์  วิจักษณ์จินดา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองบรรณาธิการ

ดร.อภิวัฏ  ธวัชสิน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสิริภากร  แสงกิจพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

คณะบรรณาธิการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดนัย  ทิวาเวช

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภญ.สุวรรณา  จารุนุช

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศ.ดร.นพ.เผด็จ  สิริยะเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พรพิมล  กองทิพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ศรีสุรางค์  ตันติมาวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุณี  ศิริวิชยกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์  พงษ์เพ็ชร

นักวิชาการอิสระ

ดร.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท

นักวิชาการอิสระ

ดร.อุษาวดี  ถาวระ

นักวิชาการอิสระ

นายสุธน  วงษ์ชีรี

นักวิชาการอิสระ

นางวิชชุดา  จิตตางกูร

นักวิชาการอิสระ

ดร.สุภาณี  ดวงธีรปรีชา

นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.นวลฉวี  เวชประสิทธิ์

นักวิชาการอิสระ

ดร.วันทนา  ปวีณกิตติพร

นักวิชาการอิสระ

ดร.อุรุญากร จันทร์แสง

นักวิชาการอิสระ

 

 

ฝ่ายจัดการ

นางสาวน้ำฝน  น้อยประเสริฐ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวประสาน  จุลวงษ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวอภิมน  จิรพงศธร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายนาวี  ศรีวรมย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวภาวิณี  สุขเจริญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์