ที่ปรึกษาด้านบริหาร

นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นางพิมพ์ใจ  นัยโกวิท

นักวิชาการอิสระ

ดร.สุมล  ปวิตรานนท์

นักวิชาการอิสระ

ดร.ปนัดดา  ซิลวา

นักวิชาการอิสระ

ดร.เดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว

นักวิชาการอิสระ

ดร.บุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ

นักวิชาการอิสระ

 

 

บรรณาธิการบริหาร

 

ดร.ประไพ  วงศ์สินคงมั่น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 

 

บรรณาธิการ

ดร.อภิวัฎ  ธวัชสิน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 

 

รองบรรณาธิการ

นางสิริภากร  แสงกิจพร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ดร.อุรุญากร  จันทร์แสง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ดร.นวลจันทร์  วิจักษณ์จินดา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 

 

คณะบรรณาธิการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดนัย  ทิวาเวช

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ.พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภญ.สุวรรณา  จารุนุช

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท

นักวิชาการอิสระ

ศ.ดร.นพ.เผด็จ  สิริยะเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พรพิมล  กองทิพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ศรีสุรางค์  ตันติมาวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุณี  ศิริวิชยกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นวลฉวี  เวชประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.พิณทิพย์  พงษ์เพ็ชร

ข้าราชการบำนาญ

ดร.อุษาวดี  ถาวระ

ข้าราชการบำนาญ

นายสุธน  วงษ์ชีรี

ข้าราชการบำนาญ

นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์

ข้าราชการบำนาญ

ภญ.ดร.สุภาณี  ดวงธีรปรีชา

ข้าราชการบำนาญ

ดร.วันทนา  ปวีณกิตติพร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

ฝ่ายจัดการ

นางสาวน้ำฝน  น้อยประเสริฐ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวประสาน  จุลวงษ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวอภิมน  จิรพงศธร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายนาวี  ศรีวรมย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวภาวิณี  สุขเจริญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์