วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยาที่เป็นเภสัช เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอื่นๆ

     โดยกำหนดตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ เป็นรายไตรมาส ได้แก่

        1) ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม

        2) ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน

        3) ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน

        4) ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม

ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

การคัดกรองฤทธิ์ต้าน SARS-CoV-2 และโมเลกุลเป้าหมายการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทย

ศรายุธ ระดาพงษ์, ตีญานี สาหัด, ณฐภัทร หาญกิจ, พราว ศุภจริยาวัตร, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, วันดี มีฉลาด, พรชัย สินเจริญโภไคย, สมจิตร์ เนียมสกุล, เสกรชตกร บัวเบา, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, Kenneth J. Ritchie, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์

93-105

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างคลอร์มีควอต ไดควอต เมพิควอต และพาราควอต ในผักและผลไม้โดยเทคนิค LC-MS/MS

เสาวณีย์ วาจาสิทธิ์, สุวิมล หมวดหม๊ะ, อัจฉรี อินแก้ว, กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ, วิทวัส วังแก้วหิรัญ, สกุลรัตน์ สมสันติสุข, ทองสุข ปายะนันทน์

106-120

การประเมินคุณภาพสารมาตรฐาน Factor VIII แบบผงแห้งเพื่อทดสอบค่าความแรง

โสมมริสา พวงพรศรี, อัศจรรย์ อาเมน, ปัทมา บุนนาค, ฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์, ชาญวิทย์ ชูแก้ว, ไพศาล พังจุนันท์

121-132

การพัฒนากระบวนการเตรียม DMSc Stem Pro : Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก

อัจฉราพร ดำบัว, สิริภากร แสงกิจพร, ละอองศรี อัชชะนียะสกุล, อารีรัตน์ ขอไชย, อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์, สาวิตรี ด้วงเรือง, ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว, อภิชาติ โชติชูศรี, พัชราภรณ์ บุญชู, ชลลดา ยอดทัพ, พัชราภรณ์ นพปรางค์, ปัญญกมล จันทรสาขา, สมชาย แสงกิจพร

133-145

ดูทุกฉบับ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ว กรมวิทย พ)

Online ISSN : E-ISSN 2697-4525

Print ISSN : ISSN 0125-684X