วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยา เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรค เชื้อโรค พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ

     โดยกำหนดตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ เป็นรายไตรมาส ได้แก่   1) ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม   2) ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน   3) ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน   4) ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม

ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม - กันยายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-09-2022

บรรณาธิการแถลง

อภิวัฏ ธวัชสิน

การตรวจหาผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่สัมผัสผู้ป่วยในโรงงานทอผ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธี real-time RT-PCR

พายุ ภักดีนวน, ธานี วงษ์ชัย, ณัฐกานต์ ชื่นชม, วิพัฒน์ กล้ายุทธ, โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู, เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ, จณิศรา ฤดีอเนกสิน

172-180

ดูทุกฉบับ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ว กรมวิทย พ)

Online ISSN : E-ISSN 2697-4525

Print ISSN : ISSN 0125-684X