เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยา เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรค เชื้อโรค พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ

     ประเภทของบทความที่รับ:
         1) นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
         2) รายงานจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory findings)
         3) บทความปริทัศน์ (Review article)
         4) บทความทั่วไป (General article)
         5) บทความพิเศษ (Special article)
         6) กรณีศึกษา (Case study)
         7) จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor)
         8) บทความวิจัยอย่างสั้น (Short communications)

     กำหนดตีพิมพ์วารสาร: ปีละ 4 ฉบับ เป็นรายไตรมาส ได้แก่
         1) ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม
         2) ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน
         3) ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน
         4) ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม

การพิจารณาบทความ
       บทความทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์เสนอขอรับตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารอื่น คณะ บรรณาธิการที่ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความในเบื้องต้นก่อนส่งพิจารณาตรวจแก้ แบบไม่เปิดเผยตัวตน (double-blinded peer review) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน โดยบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ: ไม่มี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567
					ดู ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567
เผยแพร่แล้ว: 29-03-2024

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)

รายงานจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory Findings)

บทความปริทัศน์ (Review Articles)

ดูทุกฉบับ

Online ISSN : E-ISSN 2697-4525

Print ISSN : ISSN 0125-684X