1. ส่งความเห็นตามกาหนดเวลาและให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน

     2. เสนอแนะผลงานวิจัยที่สาคัญและเกี่ยวข้องแต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างอิง

     3. รักษาความลับของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง

     4. แจ้งกองบรรณาธิการทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆหากไม่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบทความ

     5. ตรวจสอบ และแจ้งกองบรรณาธิการหากพบว่ามีการคัดลอกผลงาน (plagiarism) 6. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะผู้นิพนธ์