บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

     1. ส่งความเห็นตามกำหนดเวลาและให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน

     2. เสนอแนะผลงานวิจัยที่สำคัญและเกี่ยวข้องแต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างอิง

     3. รักษาความลับของเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง

     4. แจ้งกองบรรณาธิการทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ หากไม่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบทความ

     5. ตรวจสอบ และแจ้งกองบรรณาธิการหากพบว่ามีการคัดลอกผลงาน (plagiarism)

     6. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะผู้นิพนธ์