บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

     1. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และคณะผู้บริหาร

     2. คัดเลือกผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบทความ

     3. ต้องเก็บข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความเป็นความลับ

     4. ตัดสินใจคัดเลือกบทความที่ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนในหลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร

     5. หากมีหลักฐานแสดงการคัดลอกผลงานผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อให้ผู้นิพนธ์ส่งคาชี้แจง เพื่อประกอบการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นๆ