เกี่ยวกับวารสาร

       นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยา เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรค เชื้อโรค พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ

       กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์เสนอขอรับตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังตีพิมพ์ในวารสารอื่น คณะบรรณาธิการที่ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความในเบื้องต้นก่อนส่งพิจารณาตรวจแก้ แบบไม่เปิดเผยตัวตน (double-blinded peer review) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน โดยบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ และหากจำเป็นอาจคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 พิจารณาทบทวนบทความเพิ่มเติม

       ประเภทของบทความ : นิพนธ์ต้นฉบับ, รายงานจากห้องปฏิบัติการ, บทความปริทัศน์, บทความทั่วไป, บทความพิเศษ, กรณีศึกษา, จดหมายถึงบรรณาธิการ, บทความวิจัยอย่างสั้น

       ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

       กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ เป็นรายไตรมาส ได้แก่

            ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม

            ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน

            ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน

            ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม

       เจ้าของวารสาร : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข