การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในสภาวะจำเพาะ

ผู้แต่ง

  • ศิริชัย สัญญะ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สุพัฒน์ แสงสวย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

dioxins and PCBs, method validation, plastic bottles, drinking water

บทคัดย่อ

       ได้ทำการศึกษาเพื่อทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ปรับจากวิธีอ้างอิง U.S. EPA Method 1613B และ 1668C ด้วยเทคนิค isotope dilution และวัดปริมาณด้วยเครื่อง High Resolution Gas Chromatograph/High Resolution Mass Spectrometer พบว่า ค่าขีดจำกัดของการวัดปริมาณสารกลุ่มไดออกซินมีค่าในช่วง 1.6-16 พิโคกรัมต่อลิตร สารกลุ่มพีซีบีคล้ายไดออกซินเท่ากับ 27 พิโคกรัมต่อลิตร และกลุ่มพีซีบีไม่คล้ายไดออกซินเท่ากับ 0.16 นาโนกรัมต่อลิตร ความแม่นและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่สากลยอมรับ จึงได้นำวิธีวิเคราะห์นี้ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่ทดลองเก็บไว้ในรถยนต์จอดตากแดดเป็นเวลา 1 วัน และ 7 วัน จำนวน 18 ตัวอย่าง ผลการศึกษาไม่พบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีคล้ายไดออกซินในทุกตัวอย่าง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่มีสารกลุ่มไดออกซินปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Commission regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 amending regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for dioxins, dioxin-like PCBs and non dioxin-like PCBs in foodstuffs. Off J Eur Union. [Online]. 2011 [cited 2018 May 31]; [6 screens]. Available from: URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1259&from=EN

WHO. Dioxins and their effects on human health (Fact sheet N°225). [Online]. 2016 [cited 2018 May 31]; [6 screens]. Available from: URL: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/.

Shibamoto T, Yasuhara A, Katami T. Dioxin formation from waste incineration. Rev Environ Contam Toxicol 2007; 190: 1–41.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Researcher dispels myth of dioxins and plastic water bottles. [Online]. 2004 [cited 2018 May 31]; [4 screens]. Available from: URL: https://www.jhsph.edu/news/stories/2004/halden-dioxins-two.html.

Cancer Research UK. Do plastic bottles or food containers cause cancer? [Online]. 2015 [cited 2018 May 31]; [5 screens]. Available from: URL: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causesof-cancer/cancer-controversies/plastic-bottles-and-cling-film#RwtYmmoeDMfxiVrl.99

U.S. Environmental Protection Agency. Method 1613, revision B tetra-through octa-chlorinated dioxins and furans by isotope dilution HRGC/HRMS. [Online]. 1994 [cited 2018 May 31]; [89 screens]. Available from: URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/method_1613b_1994.pdf.

U.S. Environmental Protection Agency. Method 1668C chlorinated biphenyl congeners in water, soil, sediment, biosolids, and tissue by HRGC/HRMS. [Online]. 2010 [cited 2018 May 31]; [118 screens]. Available from: URL: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100IJHQ.PDF?Dockey=P100IJHQ.PDF.

Van den Berg M, Birnbaum LS, Denison M, De Vito M, Farland W, Feeley M, et al. The 2005 World Health Organization reevaluation of human and mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin-like compounds. Toxicol Sci 2006; 93(2): 223–41.

U.S. Environmental Protection Agency. National primary drinking water regulations dioxin (2,3,7,8-TCDD). [Online]. 1995 [cited 2018 May 31]; [2 screens]. Available from: URL: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/9100PO3I.PDF?Dockey=9100PO3I.PDF.

Commission regulation (EU) No 589/2014 of 2 June 2014 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 252/2012. Off J Eur Union. [Online]. 2014 [cited 2018 May 31]; [23 screens]. Available from: URL: https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg589_2014.pdf.

Caldwell J, Lunn R. Dichloromethane, methylene chloride (DCM). [Online]. 1999 [cited 2018 May 31]; [14 screens]. Available from: URL: https://monographs.iarc.fr/ENG/Publications/techrep42/TR42-13.pdf.

ATSDR. Minimal risk levels (MRLs) for hazardous substances. [Online]. 2016 [cited 2018 May 31]; [12 screens]. Available from: URL: https://www.atsdr.cdc.gov/mrls/index.asp.

U.S. Environmental Protection Agency. Fact sheet dioxin (2,3,7,8-TCDD). [Online]. [cited 2018 May 31]; [3 screens]. Available from: URL: https://safewater.zendesk.com/hc/en-us/sections/202346377.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2018