การประเมินความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์กรดซาลิซิลิกในเครื่องสำอางครีมโดยห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางของอาเซียน

ผู้แต่ง

  • สุดธิดา หมีทอง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ชุณห์กฤดา เก้าเอี้ยน สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จำเริญ ดวงงามยิ่ง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

BHA analysis, salicylic acid analysis, ASEAN cosmetic method, ACM 009

บทคัดย่อ

       ประเทศไทยได้นำเสนอวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิซิลิก โดยใช้เอชพีแอลซี ซึ่งมีห้องปฏิบัติการของประเทศสมำชิกอาเซียนสมัครเข้าร่วมทดสอบวิธีจำนวน 8 แห่ง แต่ละแห่งได้รับวิธีวิเคราะห์ที่ได้ผ่านการทดสอบความถูกต้องของวิธี โดยห้องปฏิบัติการเดียว และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครีมผสมกรดซาลิซิลิกร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก จำนวน 1 ตัวอย่าง ผลที่ได้คือ มีห้องปฏิบัติการสมาชิกส่งผลทดสอบ 5 แห่ง ไม่ส่งผลทดสอบ 3 แห่ง ปรับเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ 1 แห่ง จึงมีข้อมูลที่ใช้ได้ จำนวน 4 แห่ง จากการศึกษาและประเมินผลทางสถิติ โดยประเมินค่าที่ผิดปกติด้วย Cochran’s test และ Grubb’s test ไม่พบผลทดสอบเป็น outlier และการประเมินความเที่ยงของวิธีอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่า repeatability standard deviation (Sr) เท่ากับ 0.002, repeatability relative standard deviation (RSDr,%) เท่ากับ 0.43, repeatability limit (r95) เท่ากับ 0.006, reproducibility standard deviation (SR) เท่ากับ 0.039, reproducibility relative standard deviation (RSDR, %) เท่ากับ 7.68, reproducibility limit (R95) เท่ากับ 0.109 และร้อยละการกลับคืน (% R) อยู่ระหว่าง 95.60-101.38 จากผลการศึกษาจึงได้ถูกกำหนดเป็นวิธีวิเคราะห์เครื่องสำอางของอาเซียนชื่อ ACM 009 และให้ประเทศไทยเป็นหน่วยงานจัดการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการของการวิเคราะห์ด้วยวิธี ACM 009

Downloads

Download data is not yet available.

References

Terms of reference of ASEAN cosmetic testing laboratories committee (ACTLC), Adopted at 3rd ACTLN, 2012 Jul 10.

ASEAN guideline on establishing ASEAN cosmetic method (ACM). Jakarta: ASEAN Secretariat; 2016.

Nikitakis JM, Rieger MM, Hewitt GT. CTFA cosmetic ingredient handbook. Washington, D.C.: Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association; 1988.

ASEAN consumer information handbook on cosmetic product. [Online]. 2014 [cited 2017 May 27]; [20 screens]. Available from: URL: https://www.asean.org/storage/images/Community/AEC/Sectoral/standarandconformance/Handbook%20web%20publishing.pdf.

ASEAN cosmetic documents (update September 2007). Bangkok: The Thai Cosmetic Manufacturers Association, 2008. Annex III Part 1, Annex VI Part 1.

พระราชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 162 ง (วันที่ 9 ตุลาคม 2551).

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (พ.ศ. 2560). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 167 ง (วันที่ 22 มิถุนายน 2560).

ทิพวรรณ นิ่งน้อย. แนวปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยห้องปฏิบัติการเดียว. นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2549.

Baker CD. Statistical methods for collaborative analytical trials. [Online]. 1989 [cited 2017 May 27]; [3 screens]. Available from: URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2050-0416.1989.tb04629.x.

Report reference number 10th meeting of ACTLC, Final. Summary report The tenth meeting of the ASEAN cosmetic testing laboratories committee (ACTLC). 2017 Nov 14-15; Bandung, Indonesia; 2017

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2018