การตรวจสอบการปลอมและการปนเปื้อนทางกายภาพของอาหาร ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2563

ผู้แต่ง

  • ขันทอง เพ็ชรนอก สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

อาหารร้องเรียน, อาหารปลอม, อาหารปนเปื้อน, การตรวจสอบกายภาพ

บทคัดย่อ

      ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในมาตรา 25 ระบุห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย ซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ และอาหารปลอมเพื่อลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ หรือประโยชน์ จากปัญหาในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารปลอม หรืออาหารปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ เพื่อจูงใจและดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกซื้อมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจและร้องเรียนตามสื่อต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จึงได้ตรวจสอบตัวอย่างอาหารซึ่งถูกร้องเรียนจากการพบการปนเปื้อนทางกายภาพตัวอย่างนำส่งตรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริโภค จำนวน 1,062 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอาหารปลอม จำนวน 140 ตัวอย่าง และอาหารปนเปื้อนทางกายภาพหรือพบสิ่งแปลกปลอม จำนวน 922 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2563 ผลการตรวจกรณีร้องเรียนสาหร่าย หมูหย็อง และเนื้อปูปลอม ไม่พบการปลอมในทุกตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.0 ในกรณีร้องเรียนอาหารปนเปื้อนทางกายภาพหรือพบสิ่งแปลกปลอม ตรวจพบแมลง ชิ้นส่วนแมลง เส้นขน ตะกอน และเศษพลาสติก จำนวน 473 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 51.3 ผลการตรวจเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ถูกนำมาร้องเรียน ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ปี 2554). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2554.

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ ใน: เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต. [ออนไลน์]. [สืบค้น 14 ก.พ. 2565]; [33 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL:http://www.libarts.mju.ac.th/LibDocument/EBook/013/บทที่%204%20โภชนาการ.pdf.

บังอร บุญชู, นิภาพร ชนะคช, กมลกาญจน์ จิญกาญจน์. ระวังอาหารปลอม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. [วารสารออนไลน์]. 2557; [สืบค้น 14 ก.พ. 2565]; 62(194): [3 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2557_62_194_P7-9.pdf.

Whitlock LL, Chapter editor. Chapter 16, Extraneous materials: isolation. In: Latimer GW. Official methods of analysis of AOAC International. 21st ed. Gaithersburg, MD: AOAC International; 2019.

ขันทอง เพ็ชรนอก. คู่มือการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในอาหาร (หมูหย็องปลอมและสาหร่ายปลอม). นนทบุรี: สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2563.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. WHY FLIES ทำไมต้องแมลงวัน. [ออนไลน์]. 2559; [สืบค้น 7 ธ.ค. 2564]; [26 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: http://nih.dmsc.moph.go.th/login/filedata/WHY_FLIES.pdf.

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้สาหร่าย (Algae). [ออนไลน์]. 2558; [สืบค้น 7 ธ.ค. 2564]; [32 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: http://siweb1.dss.go.th/repack/fulltext/IR%2035.pdf.

บทที่ 2 เข้ามาดูกล้ามเนื้อใกล้ๆ. ใน: มหาวิทยาลัยมหิดล. ท่องไปในโลกของกล้ามเนื้อ. [ออนไลน์]. 2565; [สืบค้น 14 ก.พ. 2565]; [20 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: https://il.mahidol.ac.th/e-media/muscle/Chapter2.html.

สถาบันนิติธรรมาลัย. ประมวลกฎหมายอาญาฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด. [ออนไลน์]. 2560; [สืบค้น 20 เม.ย. 2565]; เข้าถึงได้ที่: URL: https://area3.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/37-update.

พรทิพย์ วิสารทานนท์, อัจฉรา เพชรโชติ. แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและแมลงศัตรูธรรมชาติ. ใน: เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมศัตรูผลิตผลเกษตร. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2551. หน้า 1-31.

World Health Organization Thailand. การสุขาภิบาลและสุขอนามัย. [ออนไลน์]. 2562; [สืบค้น 14 ก.พ. 2565]; [4 หน้า]. เข้าถึงได้ที่: URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/environment-climate-change-and-health/airpollution-infographics-in-thai/sanitationand-hygiene-thai.pdf.

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 36 ก (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551).หน้า 17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022

ฉบับ

บท

รายงานจากห้องปฏิบัติการ